Autorzy:
Zespół Fundacji Praesterno

Lata i miejsce realizacji:
program realizowany w roku 2016

Realizatorzy:
Fundacja Praesterno

Beneficjenci:
osoby w wieku 60+, samotne lub przeżywające stan subdepresyjny, z obniżoną motywacją do aktywności oraz liderzy

Charakterystyka działań

Rodzaj działań

Program samopomocowy dla seniorów, realizowany w trakcie dwunastu spotkań.

Cel programu:

Opracowanie metodyki animowania grup samopomocowych dla seniorów, umożliwiających podjęcie aktywności społecznej opartej na samoorganizacji – seniorzy dla seniorów, oraz przeszkolenie liderów grup – wolontariuszy w wieku 60+. Uczestnictwo w programie ma zaktywizować samotnych lub subdepresyjnych seniorów do nawiązania relacji społecznych w grupie wewnątrzpokoleniowej, prowadząc do podjęcia samopomocowego wsparcia umożliwiającego zaspokojenie potrzeb wieku podeszłego oraz ułatwi samoorganizację w zakresie działań w sferze aktywności fizycznej, rekreacji i kultury.

Opis działań:

W ramach realizacji zadania podjęto następujące kroki:

  • seminarium inicjujące
  • opracowanie ramowego programu działania grup samopomocowych i programu szkolenia liderów 60+
  • rekrutacja kandydatek i kandydatów na liderów 60+
  • przeprowadzenie szkolenia
  • ewaluacja pracy grup
  • ewaluacja wewnętrzna procesu i rezultatu
  • seminarium podsumowujące

Informacje dodatkowe

Dysponent praw autorskich:
Fundacja Praesterno

Na wniosek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Fundacja jest zobowiązana przenieść na ministerstwo prawa autorskie do programu i utworów powstałych w ramach programu bądź udzielić w stosunku do nich licencji na warunkach określonych przez to ministerstwo.

Finansowanie:
Zadanie było współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.

Materiały

Animacja samopomocowego środowiska społecznego. Program pracy grup samopomocowych 60+

Program grup samopomocowych 60+ (PDF)

Program szkolenia liderów grup samopomocowych – wolontariuszy 60+ (wykłady i scenariusz modułu warsztatowego)

– Wykład I: Grupy samopomocowe – definicja, historia i współczesność (PPTX)
– Wykład II: Organizacyjne, prawne i finansowe aspekty funkcjonowania grupy samopomocowej (PPTX)
– Wykład III: Diagnoza grupy demograficznej 60+ i jej specyficznych problemów (PPTX)
– Wykład IV: Animacja samopomocowego środowiska społecznego. Opis programu (PPTX)
– Warsztat: Program szkolenia liderów 60+ (PDF)

Ewaluacja procesu i wyników programu

Animacja samopomocowego środowiska społecznego 60+. Raport ewaluacyjny (PDF)

Broszura podsumowująca efekty programu pod tytułem: Senioralne grupy samopomocowe. Metodyka rekrutacji, animacji środowiska społecznego i ewaluacji

Senioralne grupy samopomocowe – broszura podsumowująca efekty programu (PDF)

Rekomendacje

Rekomendacje (sformułowane po seminarium podsumowującym w dniu 29.12.2016 r.) (PDF)