Autorzy programu:
Katarzyna Hemmerling, Danuta Ciupak

Lata i miejsce realizacji:
październik 2019–grudzień 2020 r., Świetlica Wiejska w Wiślinie

Realizatorzy:
Ośrodek Fundacji Praesterno w Rotmance

Beneficjenci:
mieszkańcy obszaru LGD Trzy Krajobrazy, niezależnie od wieku, grupy społecznej, płci i uwarunkowań społecznych czy zawodowych

Charakterystyka działań

Rodzaj działań:

Profilaktyka selektywna.

Cel programu:

Celem programu jest utworzenie aktywnie działającej grupy złożonej z lokalnej społeczności działającej w obszarze artystycznym i społecznym. Zwiększenie zdolności generowania nowych pomysłów, otwarcie na nowe możliwości, wzrost  kreatywności, kształtowanie twórczego podejścia do zadań i umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Ważnym elementem programu ma być wykreowanie u Uczestników postawy proaktywnej, zarówno artystycznie jak i społecznie.

Cel programu będzie realizowany zarówno przez zajęcia o charakterze artystycznym (warsztaty plastyczne), wzbogacone zdobywaniem wiedzy teoretycznej z zakresu sztuk plastycznych, jak i zajęcia poszerzające wiedzę o mechanizmach społecznych, jak i wiedzę o samym sobie (warsztaty rozwoju psychospołecznego).

Opis działań:

Planujemy zaawansowaną grupę rozwoju artystycznego – 25 warsztatów × 5 godzin = 125 godzin, grupa 15 osobowa. Warsztaty będzie prowadziło 2 trenerów × 125 godzin = 250 godzin.

Warsztaty dotyczące rozwoju psychospołecznego – 25 spotkań × 2 godziny = 50 godzin prowadzonych przez trenera i kotrenera, grupa 15-osobowa. Wg standardów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w każdej grupie powyżej 12 osób zajęcia powinny być prowadzone przez dwóch psychoterapeutów – 50 godzin × 2 trenerów = 100 godzin. Na warsztatach rozwoju psychospołecznego uczestnicy otrzymają kartki i długopisy, kolorowe specjalistyczne karty do gier (Klanza). Prowadzący zajęcia musi mieć flipchart, papier do flipchartu i kolorowe mazaki. Planujemy oficjalne zakończenie projektu z wręczaniem dyplomów. Powstała dzięki projektowi grupa będzie nadal pod opieką pracowników Fundacji Praesterno.

Zakładane efekty:

  1. liczba szkoleń – 2
  2. liczba przeszkolonych osób – 15
  3. liczba grup o różnych formach zainteresowań, umożliwiających samorealizację – 1
  4. liczba inicjatyw – 1

Informacje dodatkowe

Finansowanie:
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie programu w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Operacja realizująca cel: Samorealizująca się lokalna społeczność, wykorzystująca lokalną bazę obiektów publicznych.

Operacja realizująca cel ogólny poprzez wykłady, warsztaty i spotkania.

Cel szczegółowy: Aktywna lokalna społeczność uczestnicząca w inicjatywach. Program ma dotyczyć mieszkańców obszaru LGD.