Do 2021 r. program był realizowany pod nazwą Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej.

Autorzy:
Tomasz Kowalewicz, Zbigniew Jakubowski

Lata i miejsce realizacji:
program jest realizowany od 1994 r. do dziś

Realizatorzy:
ośrodki Fundacji Praesterno w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Puławach, Radunicy i Wrocławiu

Beneficjenci:
młodzież w wieku 13–19 lat (ok. 400–500 osób rocznie), członkowie rodzin wymienionej młodzieży

Charakterystyka działań

Rodzaj działań:

Profilaktyka selektywna i wskazująca.

Cel programu:

Zwiększenie wśród młodzieży zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym umiejętności zaspokajania potrzeb psychoemocjonalnych w sposób akceptowany społecznie i przez to zmniejszenie poziomu zagrożenia wykluczeniem społecznym; zablokowanie intensywności doświadczeń ze środkami psychoaktywnymi.

Opis działań:

Program trwa 10 miesięcy i pokrywa się z rokiem szkolnym (wrzesień–czerwiec). Podstawę pracy stanowią tzw. grupy wsparcia czyli rekrutowane w szkołach grupy rówieśnicze spotykające się regularnie w przyjaznym, neutralnym miejscu, gdzie uczestniczą w szeregu zajęć warsztatowych i psychoedukacyjnych. Osoba prowadząca grupę wspiera rozwój pozytywnych relacji wewnątrz grupy prowadząc ją przez kolejne fazy „życia programu”, tj. od wstępnej integracji i budowy wzajemnego zaufania, przez ujawnianie i modyfikację zachowań i relacji po końcową fazę rozstaniową.

Uczestnicy rozwijają najważniejsze umiejętności interpersonalne, zyskują odniesienia do właściwych norm i wartości, budują na ich tle relacje z grupą równieśniczą, a w efekcie zmieniają nastawienie i oczekiwania wobec własnej osoby.

Uczestnicy programu i członkowie ich rodzin mogą także korzystać z pomocy psychologa w formie konsultacji indywidualnych.

Pogram jest wpisany jest do Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego oraz do europejskiej bazy dobrych praktyk Exchange on Drug Reduction Action (EDDRA).

Informacje dodatkowe:

Dysponent praw autorskich:
Agencja Doradztwa Zawodowego AD

Tytuł prawny przysługujący Fundacji Praesterno:
licencja na czas nieoznaczony udzielona przez Agencję Doradztwa Zawodowego AD

Finansowanie:
Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; na poziomie lokalnym terenowe jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz środki własne Fundacji

logo NPZ logo MZ logo KBPN