Celem projektu jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat możliwości uzyskania pomocy przez osoby zagrożone uzależnieniem bądź uzależnione od hazardu i innych uzależnień nie chemicznych.

Przedmiotem projektu jest wydanie, kolportaż i promocja informatora o placówkach udzielających pomoc w zakresie uzależnień nie chemicznych zawierającego uaktualnienie danych zawartych w informatorze dostępnym obecnie na stronie www.kbpn.gov.pl oraz zidentyfikowanie nowych placówek.

Nakład: wersja drukowana 3000 egz. oraz wersja elektroniczna w formacie PDF

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Grupa odbiorców:

  • placówki udzielające pomocy w zakresie uzależnień
  • osoby z problemem uzależnień behawioralnych, w tym problemowi i patologiczni hazardziści oraz ich bliscy i rodziny.

Rodzaje działań

  • analiza potrzeb informacyjnych ww. grup odbiorców
  • zidentyfikowanie nie mniej niż 200 placówek nieobecnych w informatorze
  • dotarcie do nie mniej niż 480 wszystkich placówek i zebranie bądź weryfikacja danych
  • opracowanie informatora od strony graficznej
  • druk i dystrybucja informatora

Rezultaty działań

Wzrost wiedzy w grupie docelowej na temat różnorodnych możliwości skorzystania z pomocy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom niechemicznym (behawioralnym).

Produkty działań

Rozkolportowanie 3000 egz. wersji papierowej informatora.

Umieszczenie w Internecie wersji elektronicznej informatora w formacie PDF oraz umożliwienie pobrania tej wersji poprzez umieszczenie odsyłacza do niej na stronach internetowych innych zainteresowanych podmiotów.

Zarządzanie: za całość zagadnień związanych z zarządzaniem projektem będzie odpowiedzialny koordynator będący jednocześnie pełnomocnikiem Zarządu Fundacji uprawnionym do jednoosobowego podejmowania decyzji w projekcie (w tym samodzielnego podpisywania umów).
Numer ISBN: Fundacja posiada przyznana pulę numerów ISBN.

Dodatkowe informacje

Publikacja będzie zawierać informacje o finansowaniu projektu ze środków FRPH będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, logo Ministerstwa Zdrowia i KBPN, numer telefonu zaufania 801 899 880, adres strony www.uzaleznieniabehawioralne.pl oraz dodatkowe oznaczenie „publikacja przeznaczona do bezpłatnej dystrybucji”.

Planowane zakończenie projektu: 31.12.2017 r.

Pobierz plik umowy Fundacji Praesterno z KBPN (PDF, 5,36 MB).