Misją Fundacji Praesterno jest pomoc defaworyzowanym osobom i grupom społecznym w osiągnięciu dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Fundacja realizuje swoją misję poprzez:

 • przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego lub marginalizacji społecznej, w tym:
  • narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom,
  • przemocy,
  • bezrobociu,
  • dyskryminowaniu osób niepełnosprawnych,
  • nierówności praw kobiet i mężczyzn,
 • promowanie i wspomaganie edukacji i oświaty
 • propagowanie i wspieranie równości szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury