Autorzy:
Tomasz Kowalewicz, Jan Latkowski

Lata i miejsce realizacji:
2014–2016, cała Polska

Beneficjenci:
organizacje pozarządowe realizujące profilaktykę uzależnień; autorzy i realizatorzy programów profilaktycznych; decydenci dysponujący funduszami na profilaktykę

Charakterystyka działań

Rodzaj działań:

Wsparcie udzielane bezpośrednio organizacjom; szkolenia; działania popularyzatorskie

Cel programu:

Podniesienie jakości profilaktyki realizowanej w kraju przez upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk oraz pomoc w rozwoju organizacji pozarządowych

Opis działań:

Na program złożyły się trzy główne bloki:

  1. bezpośrednie wsparcie dla organizacji udzielane w formie audytu prawnego, superwizji, pomocy w ewaluacji realizowanych działań oraz asyście przy zgłaszaniu programu profilaktycznego do systemu rekomendacji
  2. przygotowanie programu szkolenia dla realizatorów działań profilaktycznych, przygotowującego do profesjonalnego działania na tym polu – tzw. szkolenie do zawodu profilaktyka
  3. działania upowszechniające wiedzę i wspomagające rozwój dobrych praktyk, jak seminaria internetowe omawiające zagadnienia praktyczne dla organizacji, debaty regionalne, na których spotykali się przedstawiciele organizacji i samorządów terytorialnych, konferencje i in.

Działania poprzedziło badanie potrzeb sektora oraz stworzenie ogólnokrajowej bazy organizacji prowadzących profilaktykę.

Ze wszystkich powyższych działań pozostały różnego rodzaju publikacje książkowe, multimedialne i prasowe dostępne wraz z artykułami fachowymi nt. profilaktyki w bazie wiedzy na aktualnej stronie programu, a także baza organizacji oraz szkolenie e-learningowe.

Informacje dodatkowe

Partnerzy:
KBPN, PTZN, WP UW,

Dysponent praw autorskich:
Fundacja Praesterno

Tytuł prawny przysługujący Fundacji Praesterno:
Majątkowe prawa autorskie

Finansowanie:
Fundusze EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji oraz fundusze własne Fundacji Praesterno