KOMPAS 2.0 (logo) Implementacja i ewaluacja procesu realizacji programu profilaktyki uniwersalnej w Polsce oraz przynajmniej w dwóch krajach Europy Wschodniej

Informacja o projekcie

Autorzy programu:
Anna Borkowska, Katarzyna Okulicz-Kozaryn

Lata i miejsce realizacji:
od 26.04.2021 r. do 15.12.2022 r.; Polska: Bydgoszcz, Kruszyn, Łabiszyn, Warszawa; Gruzja: Tbilisi, Kutaisi, Telawi, Gurdżaani; Ukraina: obwód lwowski.

Realizatorzy:
Program jest realizowany przez Fundację Praesterno w partnerstwie z Centrum Zdrowia Psychicznego i Profilaktyki Uzależnień w Tbilisi oraz Politechniką Lwowską i Uniwersytetem Narodowym we Lwowie.

Beneficjenci:
Podstawową grupą docelową jest młodzież w wieku 13–15 lat, uczestnicy programu profilaktyki uniwersalnej KOMPAS 2.0. Program obejmuje 48 klas szkolnych: 18 klas w Gruzji, 10 klas w Ukrainie, 10 klas w Polsce.
Czynnymi uczestnikami są także rodzice dzieci biorących udział w programie. Przygotowaliśmy dla nich materiały edukacyjne oraz zadania do wykonania w domu wspólnie z dziećmi. Rodzice to ważne osoby w życiu nastolatków. Od ich postawy i zaangażowania w życie dziecka zależy, czy będzie ono przejawiało zachowania ryzykowne, czy też nie. Program zachęca rodziców do współpracy i towarzyszenia dzieciom.
Do prowadzenia programu wyszkoleni zostali jego realizatorzy, z których najbardziej zaawansowane osoby zostały przygotowane do szkolenia kolejnych realizatorów programu.

Charakterystyka działań

Program profilaktyczny KOMPAS powstał w ramach polsko-gruzińskiego projektu pn. „Wsparcie systemu przeciwdziałania narkomanii w Gruzji” prowadzonego w latach 2018–2019 na podstawie umowy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Pierwsza wersja została przeprowadzona w 10 klasach w Gruzji. Wnioski z realizacji pozwoliły na modyfikację programu do wersji KOMPAS 2.0, sfinansowaną ze środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cel, struktura i metody programu
Celem programu jest ograniczenie ryzyka używania przez młodzież substancji psychoaktywnych, takich jak papierosy, alkohol lub narkotyki, a także blokowanie przejścia od fazy eksperymentalnego ich używania do fazy używania problemowego. Program został opracowany na bazie współczesnej wiedzy naukowej na temat tego, w jaki sposób można najlepiej pomóc dzieciom w bezpiecznym przejściu przez okres dorastania i wchodzenia w dorosłość.
Program składa się z 10 zajęć dla uczniów, trwających po 45 minut i prowadzonych z wykorzystaniem metod interaktywnych.
Podstawowe metody pracy to: dyskusje w małych grupach, burza mózgów, zadania grupowe do wykonania, ćwiczenia w parach lub indywidualne, quizy i zabawy integracyjne.
Program zakłada również zaangażowanie rodziców/opiekunów uczniów poprzez spotkania dla rodziców, zadania do wykonania wspólnie z dziećmi oraz materiały edukacyjne.
Materiały
W ramach programu przygotowane zostały materiały dla realizatorów, uczniów oraz rodziców/opiekunów:

  • Podręcznik dla realizatora programu (nauczyciela, wychowawcy, pedagoga lub psychologa szkolnego), zawierający scenariusze zajęć oraz materiały dodatkowe (formularze zgody na udział w programie, wzory zaproszeń na spotkanie z rodzicami, materiały do wykorzystania w czasie przygotowań do spotkania z rodzicami, wzory dyplomów dla uczniów),
  • Zeszyt uczennicy i ucznia dla uczniów uczestniczących w programie z kartami pracy oraz krótkimi informacjami związanymi z tematyką zajęć,
  • Ulotka informacyjna oraz broszura dla rodziców/opiekunów uczniów biorących udział w programie.

Dzięki realizacji zadania:

  • zostanie opracowana ostateczna wersja programu przetestowanego w trzech kręgach kulturowych,
  • w każdym z trzech krajów zostanie powołany zespół trenerów przygotowany do kształcenia następnych realizatorów programu,
  • zostanie opracowany wniosek aplikacyjny do bazy programów rekomendowanych www.programyrekomendowane.pl
  • powstanie serwis internetowy udostępniający wszystkim zainteresowanym wypracowane w trakcie realizacji programu materiały w języku polskim, gruzińskim i ukraińskim: materiały dydaktyczne • raporty ewaluacyjne • materiały z realizacji programu w każdym z trzech krajów • materiały konferencyjne.

Informacje dodatkowe

Dysponent praw autorskich:
Fundacja Praesterno

Finansowanie:
Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Ministerstwo Zdrowia (logo)
Narodowy Program Zdrowia (logo)
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom  (logo)