Przepraszamy osoby, które zgłosiły się do udziału w VII edycji programu, za brak reakcji na ich zgłoszenie. Spodziewaliśmy się, że Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłosi konkurs na kontynuację szkolenia profilaktyków w zakresie uzależnień behawioralnych, co jednak dotychczas nie nastąpiło.

Jeżeli taki konkurs zostanie ogłoszony, a przeprowadzenie szkolenia zostanie powierzone Fundacji Praesterno, osoby zapisane na listę zostaną poinformowane, czy zakwalifikowały się do udziału w szkoleniu, czy nie.

Informacja o projekcie

Celem Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych (SPPC) jest podniesienie kompetencji zawodowych osób działających w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i/lub behawioralnych, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych.
Program obejmuje 24 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych i będzie realizowany zdalnie (on-line). Szkolenie będzie prowadzone w dwóch edycjach (edycji V i edycji VI), w każdej edycji w dwóch 18-osobowych grupach w pięciu czterogodzinnych sesjach on-line odbywających się raz w tygodniu. Dodatkowym elementem programu jest czterogodzinny blok wykładowy udostępniony uczestnikom programu w formie nagrania wideo umieszczonego w Internecie.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Kryterium formalnym uczestnictwa jest posiadanie doświadczenia w pracy w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i/lub behawioralnych, potwierdzone faktem złożenia formularza zgłoszeniowego.

Charakterystyka projektu

W związku ze zwiększającym się problem zagrożenia uzależnieniami behawioralnych wśród dzieci i młodzieży (głównie e-uzależnieniami i hazardem), zwiększa się także zapotrzebowanie na oddziaływania profilaktyczne. Jednak obecnie w Polsce na liście programów rekomendowanych nie znajduje się ani jeden program, który podejmowałby problematykę uzależnień behawioralnych (www.programyrekomendowane.pl). W związku z powyższym konieczne jest przygotowanie kadry realizującej zadania profilaktyczne (i ogólnie zajmującej się profilaktyką) do pracy także w obszarze uzależnień behawioralnych. Zgodnie z przeglądem literatury z zakresu uzależnień behawioralnych, sugerowane obszary pracy profilaktycznej to: (1) obniżanie znaczenia deficytów psychospołecznych lub podnoszenie kompetencji w obszarze umiejętności psychospołecznych (w zależności od potrzeb grupy docelowej klientów); (2) praca nad zniekształceniami poznawczymi związanymi z przedmiotem zaburzenia – Internetem, hazardem; (3) praca z rodzicami w obszarze zarówno poszerzania umiejętności wychowawczych, ale także używania nowych technologii. Ponadto, w odniesieniu do hazardu sugeruje się, że zrozumienie mechanizmów gier hazardowych może stanowić istotny czynnik chroniący przed problemowym graniem.

Projekt SPPC dla profilaktyków zawiera treści związane ze specyfiką pracy z dziećmi i młodzieżą i ze specyfiką profilaktyki uzależnień behawioralnych (w tym głównie e-uzależnień i hazardu).

Treści programu są zgodne z najnowszą wiedzą na temat uzależnień behawioralnych (e-uzależnień i hazardu) w obszarze teorii i wyników badań, a także profilaktyki.

Certyfikat

Absolwenci programu otrzymają certyfikat. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest: (1) uczestnictwo w co najmniej czterech z pięciu sesji on-line; (2) udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 50% pytań testu wiedzy rozwiązywanego na zakończenie ostatniej sesji szkoleniowej.

Autorzy programu SPPC

Magdalena Rowicka – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, psycholożka, badaczka uzależnień behawioralnych i zachowań kompulsywnych, autorka publikacji w zakresie uzależnień behawioralnych, profilaktyki i terapii, współautorka i realizatorka programów szkoleniowych i profilaktycznych.
Zygmunt Medowski – prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego. Trener i Superwizor PTDM, Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Terapeuta Dialogu Motywującego PTDM. Dyrektor Ośrodka Profilaktyki I Edukacji Psychologicznej MROWISKO. Superwizor Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO. Członek Motivational Interviewing Network of Trainers. Członek Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Uzależnień. Wykładowca akademicki: Uniwersytet Gdański, SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Autor i realizator programów profilaktycznych i terapeutycznych.

Program zajęć

Specyfika programu wymaga, żeby uczestnicy mieli w trakcie zajęć włączone kamery wideo.


dr Magdalena Rowicka: Uzależnienia behawioralne – teoria Czym są uzależnienia behawioralne: rodzaje, definicje, kryteria diagnostyczne, mechanizmy powstawania i utrzymania, symptomy, które można zaobserwować u dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem hazardu i e-uzależnień). wykład (4 godziny – dla 36 uczestników)
nagranie wideo w Internecie
dr Magdalena Rowicka: Sesja 1. Uzależnienia behawioralne Identyfikowanie symptomów nadużywania nowych technologii i nadużywania gier hazardowych przez dzieci i młodzież. Pozytywne i negatywne używanie nowych technologii – charakterystyka. warsztat (4 godziny – 2 małe grupy, 2×18 osób)
dr Magdalena Rowicka: Sesja 2. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka Ogólna charakterystyka czynników chroniących i czynników ryzyka; podobieństwa i różnice pomiędzy zachowaniami ryzykownymi (tradycyjnymi) a uzależnieniami behawioralnymi. warsztat (4 godziny – 2 małe grupy, 2×18 osób)
dr Magdalena Rowicka: Sesja 3. Skuteczne strategie profilaktyczne stosowane w uzależnieniach behawioralnych Strategie adresujące generyczne czynniki ryzyka i czynniki chroniące (np. deficyty psychospołeczne) i strategie adresujące specyficzne czynniki ryzyka i czynniki chroniące (np. zniekształcenia poznawcze związane z Internetem lub z hazardem), a także poszerzenie umiejętności w wyborze i adaptacji strategii i programów profilaktycznych uzależnień behawioralnych dla dzieci i młodzieży. warsztat (4 godziny – 2 małe grupy, 2×18 osób)
Zygmunt Medowski: Sesja 4. Dialog motywujący Poszerzenie umiejętności wykorzystywania dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień behawioralnych. warsztat (4 godziny – 2 małe grupy, 2×18 osób)
Zygmunt Medowski: Sesja 5. Dialog motywujący – cd. Poszerzenie umiejętności wykorzystywania dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień behawioralnych. warsztat (4 godziny – 2 małe grupy, 2×18 osób)
dr Magdalena Rowicka, Zygmunt Medowski: Zakończenie programu Test wiadomości; arkusz oceny programu. kwestionariusze internetowe (1 godzina – 2 małe grupy, 2×18 osób)

Rekrutacja

W programie weźmie udział 72 uczestników (w czterech 18-osobowych grupach). O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do udziału w V i VI edycji studium.
Osoby, które się zgłosiły, zostaną e-mailowo poinformowane, czy zakwalifikowały się do programu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie w kolejnej edycji (1. połowa 2023 r.) i posiadające doświadczenie w pracy w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i/lub behawioralnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (na osobnej stronie).

Materiały dla uczestników

Dostęp do wykładów wideo wymaga podania hasła, które zostanie przekazane uczestnikom w trakcie szkolenia.

Harmonogram V edycji

Grupa I Grupa II Prowadzący
sesja 1. pon 03.10 15:00–19:00 wt 04.10 15:00–19:00 Magdalena Rowicka
sesja 2. pon 10.10 15:00–19:00 sesja 1. wt 11.10 15:00–19:00 Magdalena Rowicka
sesja 3. pon 17.10 15:00–19:00 sesja 2. wt 18.10 15:00–19:00 Magdalena Rowicka
sesja 3. wt 25.10 15:00–19:00 Magdalena Rowicka
sesja 4. pon 07.11 15:00–19:00 sesja 4. wt 08.11 15:00–19:00 Zygmunt Medowski
sesja 5. pon 21.11 15:00–20:00 sesja 5. wt 22.11 15:00–20:00 Zygmunt Medowski do 19:00, Magdalena Rowicka 19:00–20:00

Harmonogram VI edycji

Grupa I Grupa II Prowadzący
sesja 1. czw 06.10 15:00–19:00 Magdalena Rowicka
sesja 1. śr 12.10 15:00–19:00 sesja 2. czw 13.10 15:00–19:00 Magdalena Rowicka
sesja 2. śr 19.10 15:00–19:00 sesja 3. czw 20.10 15:00–19:00 Magdalena Rowicka
sesja 3. śr 26.10 15:00–19:00 Magdalena Rowicka
sesja 4. śr 02.11 15:00–19:00 sesja 4. czw 03.11 15:00–19:00 Zygmunt Medowski
sesja 5. śr 16.11 15:00–20:00 sesja 5. czw 17.11 15:00–20:00 Zygmunt Medowski do 19:00, Magdalena Rowicka 19:00–20:00

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji nt. programu i rekrutacji udziela p. Tomasz Kowalewicz, koordynator programu: telefonicznie pod numerem 601 311 454 lub przez e-mail tomasz.kowalewicz@praesterno.pl.

Dysponent praw autorskich:
Fundacja Praesterno

Finansowanie:
Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

logo MZ logo NPZ logo KCPU