Autorzy programu:

Lata i miejsce realizacji:
2010–2012, Lublin

Realizatorzy:
Fundacja Praesterno w partnerstwie z Consultor sp. z o.o. z Lublina

Beneficjenci:
młodzież i młodzi dorośli w wieku 15–24 lata

Charakterystyka działań

Cel programu:

zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym młodzieży

Opis:

W ramach programu beneficjenci otrzymali wsparcie w trzech formach:

  1. poradnictwo psychologiczne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
  2. praca psychokorekcyjna i edukacyjna nastawiona na rozwój umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy
  3. utworzenie i pomoc w funkcjonowaniu pozaszkolnego klubu środowiskowego

Realizatorzy kładli nacisk na poniższe osiągnięcia:

  • wzrost kompetencji intra- i interpersonalnych oraz rozwój umiejętności funkcjonowania społecznego
  • wzmocnienie internalizacji adaptacyjnego, akceptowanego społecznie systemu norm i wartości,
  • zwiększenie motywacji i umiejętności funkcjonowania zadaniowego (w roli ucznia i w roli zawodowej po ukończeniu szkoły) oraz krystalizacja celów życiowych,
  • zmniejszenie używania środków psychoaktywnych (narkotyki i alkohol),
  • rozwój zainteresowań dzięki zaoferowaniu „twórczej alternatywy” w Pozaszkolnym Młodzieżowym Klubie Reintegracji Społecznej i Zawodowej

Szczegółowy opis prowadzonych działań znajduje się na stronie programu w zakładce o projekcie.

Informacje dodatkowe

Współfinansowanie:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego