Autorzy:
Zespół Fundacji Praesterno

Lata i miejsce realizacji:
program jest realizowany od 2007 r. do dziś

Realizatorzy:
ośrodki Fundacji w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Lublinie, Krakowie, Rotmance i Wrocławiu

Beneficjenci:
rodzice, bliscy i opiekunowie prawni osób nastoletnich używających narkotyków lub zagrożonych narkomanią

Charakterystyka działań

Rodzaj działań:

profilaktyka selektywna i wskazująca, praca z rodziną

Cel programu:

Zwiększenie wiedzy i kompetencji wychowawczych uczestników w zakresie radzenia sobie z problemem narkomanii w rodzinie lub problemem używania narkotyków w rodzinie.

opis działań:
Na program składa się 12 trzygodzinnych warsztatów umiejętności wychowawczych oraz indywidualne konsultacje i poradnictwo dla uczestników (czas trwania edycji 3–4 miesiące).

Praca z grupami odbywa się w oparciu o teorię procesu grupowego i reguły pracy wykorzystującej dynamikę rozwoju grupy. W trakcie pracy z grupą wykorzystywane są elementy treningu otwarcia, elementy edukacyjno – warsztatowe, elementy terapii grupowej, indywidualna praca terapeutyczna na tle grupy, zadania psychokorekcyjne i terapeutyczne.

Problematyka warsztatów obejmuje kilkanaście zagadnień:

  1. Emocje i praca nad integracją grupy
  2. Komunikacja interpersonalna: werbalna, niewerbalna, style komunikowania się
  3. Bariery komunikacyjne i asertywność
  4. Role w grupie, struktura grupy – odwołania do ról pełnionych w życiu i rodzinie
  5. Okresy rozwojowe dziecka – potrzeby, sposoby ich zabezpieczania
  6. Jak wspierać rozwój dziecka – ćwiczenia i zadania dla rodziców
  7. Diagnoza osobistych wzorów wychowawczych – odniesienia do osobistej sytuacji rodziców w kontekście pełnionych ról rodzicielskich
  8. Odkrywanie mechanizmów rządzących rodziną: trójkąt dramatyczny, momenty kryzysowe, dynamika więzi w rodzinie, kody rodzinne, tajemnice i in.
  9. Problematyka uzależnień: źródła uzależnień jako deficyty psychospołeczne, współuzależnienie, studia przypadków
  10. Omawianie emocji w kontekście rozstania – odchodzenie dzieci, rozstrzyganie dylematów separacyjnych

Informacje dodatkowe

Dysponent praw autorskich:
Fundacja Praesterno

Tytuł prawny przysługujący Fundacji Praesterno:
licencja niewyłączna na czas nieoznaczony, bez prawa udzielania sublicencji

Finansowanie:
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani, jednostki samorządu terytorialnego, środki własne