Autorzy:
zespół Fundacji Praesterno

Lata i miejsce realizacji:
pilotaż programu przeprowadzono w 2016 r.; II edycję zrealizowano w 2017 r., a III edycję w 2018 r.

Realizatorzy:
ośrodki Fundacji Praesterno w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Puławach, Rotmance i Wrocławiu

Beneficjenci:
uczniowie szkół podstawowych w wieku 13–15 lat

Charakterystyka działań

Rodzaj działań:

Profilaktyka uniwersalna uzależnień behawioralnych (ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu).

Cel programu:

Zmniejszenie ryzyka angażowania się przez młodzież w zachowania ryzykowne (ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu) poprzez:

  1. pogłębienie – wśród młodzieży uczestniczącej w programie i jej rodziców – wiedzy o zagrożeniu uzależnieniami behawioralnymi,
  2. wspomaganie prawidłowego rozwoju psychoemocjonalnego i społecznego młodzieży,
  3. pogłębienie wiedzy rodziców odnośnie do czynników chroniących i czynników ryzyka w celu wspomagania zharmonizowanego rozwoju młodzieży po zakończeniu realizacji programu

Opis działań:

W ramach realizacji programu profilaktyki uniwersalnej „Stawiam na siebie” jest planowane:

  • przeprowadzenie programu w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Puławach, Rotmance i Wrocławiu, w szkołach podstawowych, w 23 klasach VII i VIII,
  • przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych w 7 grupach rodziców,
  • ewaluacja programu umożliwiająca ocenę jego efektywności,
  • ewentualna modyfikacja programu zgodnie z wynikami ewaluacji.

Informacje dodatkowe

Finansowanie:
Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.