Fundacja Praesterno została ustanowiona w 1994 r. przez Tomasza Kowalewicza jako fundatora.

Praesterno (czyt. presterno) znaczy po łacinie ‘przygotowywać’, por. Lexicon latino-polonicum. Słownik łacińsko-polski Józefa Zawadzkiego.

Misją Fundacji Praesterno jest pomoc defaworyzowanym osobom i grupom społecznym w osiągnięciu dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Fundacja realizuje swoją misję głównie poprzez przeciwdziałanie patologii i marginalizacji społecznej, zwłaszcza wśród młodzieży, oraz wspieranie równości szans edukacyjnych.

Fundacja Praesterno ma swoją siedzibę główną w Warszawie; ponadto działa w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Puławach, Radunicy k. Pruszcza Gdańskiego i Wrocławiu, gdzie do jej reprezentowania zostali ustanowieni pełnomocnicy Zarządu.

Lista programów, realizowanych przez Fundację Praesterno, znajduje się na stronach Programy bieżące oraz Programy archiwalne.

Fundacja Praesterno otrzymała referencje od instytucji, z którymi współpracowała.

Fundacja Praesterno jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000190130.

Od 1 czerwca 2007 r. Fundacja prowadzi niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Od 12 grudnia 2015 r. Fundacja Praesterno jest organizacją pożytku publicz­nego.