Uchwała Fundacji Praesterno nr 1/17.03.2022 z dnia 17.03.2022 r. w sprawie pomocy dla obywateli i obywatelek Ukrainy i dla innych osób w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Zważywszy, iż:

 • 12 marca 2022 roku weszła w życie, z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 roku, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej specustawa).
 • Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych[1]Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583)., refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują ubezpieczonym.
 • Od 4 marca 2022 roku obowiązuje w Polsce decyzja wykonawcza Rady UE 2022/382[2]Decyzja wykonawcza Rady UE 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzająca istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem … Continue reading, która stwierdza istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy – w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE – i wprowadza tymczasową ochronę tych osób.

i mając na celu wyjaśnienie regulacji prawnych i rozwianie ewentualnych wątpliwości Zarząd Fundacji Praesterno podjął w dniu 17.03.2022 r. uchwałę w brzmieniu:

1. Do objęcia oddziaływaniami realizowanymi przez Fundację, w tym w ramach umów podpisanych przez Fundację z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, uprawnione są osoby:

 1. Na podstawie specustawy:
  1. obywatele i obywatelki Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską od 24 lutego 2022 roku;
  2. nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego małżonkowie obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską od 24 lutego 2022 roku;
  3. członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w pkt. a i b., którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku, Do „najbliższej rodziny” zaliczyć można: małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub w tym samym stopniu (zięć, synowa, teść, teściowa, szwagier, bratowa, pasierb), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.
 2. Na podstawie decyzji wykonawczej Rady UE 2022/382:
  1. obywatele i obywatelki Ukrainy zamieszkali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku i członkowie ich rodzin;
  2. obywatele i obywatelki państw trzecich i bezpaństwowcy, którzy przed 24 lutego 2022 roku korzystali w Ukrainie z ochrony międzynarodowej (uchodźcy) i członkowie ich rodzin;
  3. obywatele i obywatelki państw trzecich i bezpaństwowcy, którzy przebywali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, i nie mogą bezpiecznie wrócić do swojego państwa.

  „Członkiem rodziny”, w rozumieniu decyzji Rady UE, jest: małżonek, partner uznawany przez prawo; małoletnie i niepozostające w związku małżeńskim dzieci; dzieci małżonka, inni bliscy krewni, jeżeli mieszkali razem, jako jedna rodzina i byli na utrzymaniu osoby objętej ochroną tymczasową.

2. Oddziaływania, do których mają prawo osoby uprawnione.

 1. Osoby wymienione w pkt. 1 „Osoby uprawnione do objęcia oddziaływaniami realizowanymi przez Fundację” mają prawo do udziału we wszystkich oddziaływaniach realizowanych dotychczas przez Fundację na tych samych zasadach co obywatelki i obywatele polscy.
 2. Uruchomienie nowego typu oddziaływań przez jednostki terenowe Fundacji (Ośrodki Profilaktyki Środowiskowej) wymaga uzyskania akceptacji Zarządu z tym zastrzeżeniem, iż w wypadkach niecierpiących zwłoki kierowniczki i kierownicy jednostek terenowych Fundacji uprawnieni są do podjęcia niezbędnych działań według własnego uznania i wystąpienia do Zarządu Fundacji o ich akceptację już w trakcie realizacji oddziaływań.

3. Informacje dodatkowe o oddziaływaniach w zakresie ochrony zdrowia nie realizowanych przez Fundację, ale dostępnych dla osób wymienionych w pkt. 1 „Osoby uprawnione do objęcia oddziaływaniami realizowanymi przez Fundację”.

 1. Osobom wymienionym w pkt. 1 („Osoby uprawnione do objęcia oddziaływaniami realizowanymi przez Fundację”) przysługuje również prawo do produktów leczniczych w ramach programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia.
 2. Osobom wymienionym w pkt. 1 („Osoby uprawnione do objęcia oddziaływaniami realizowanymi przez Fundację”) przysługują także świadczenia w zakresie zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych, czyli szczepienia przeciwko COVID-19, testy w kierunku koronawirusa (antygenowe i PCR) oraz leczenie związane z COVID-19.
 3. Dzieciom w ramach pkt. 1 („Osoby uprawnione do objęcia oddziaływaniami realizowanymi przez Fundację”) przysługują szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień ochronnych (Program Szczepień Ochronnych – PSO na 2022 r.).

Uchwała wchodzi w życie z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 roku.

Warszawa, 17.03.2022 r.

Zarząd Fundacji Praesterno

Przypisy

Przypisy
1 Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583).
2 Decyzja wykonawcza Rady UE 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzająca istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony.