25 listopada 2016 roku we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, odbyło się Wrocławskie Forum ds. Uzależnień i Przemocy. W Forum udział wzięło około 40 osób – przedstawicieli wrocławskich NGO, podmiotów leczniczych, reprezentantów JST.

Zadanie publiczne – Wrocławskie Forum ds. Uzależnień i Przemocy – jest finansowane ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław

W trakcie Forum zostało przedstawionych 11 prezentacji:

 • Realizacja programu korekcyjno–edukacyjnego dla sprawców przemocy we Wrocławiu w latach 2014–2016 – Arkadiusz Klimczak, Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ,
 • Wyniki badań ESPAD we Wrocławiu w kontekście danych ogólnopolskich i europejskich – Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
 • Ewaluacja programów profilaktycznych – Agnieszka Pisarska, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
 • Programy rekomendowane, prezentacja portalu programyrekomendowane.pl – Tomasz Kowalewicz, Fundacja Praesterno, Zarząd Główny,
 • Zasady realizacji programów rekomendowanych przez podmioty nie będące ich autorami – Jan Latkowski, Fundacja Praesterno, Zarząd Główny,
 • Zapobieganie patologicznemu hazardowi i innym uzależnieniom behawioralnym w Polsce. Zasady funkcjonowania i realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – Bogusława Bukowska, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
 • Działalność Klubów Abstynenta – wspólna prezentacja przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich,
 • Program leczenia substytucyjnego – Jacek Gąsiorowski, Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ,
 • Przeciwdziałanie młodzieżowej patologii społecznej. Domowe Partnerstwo – programy realizowane przez wrocławski ośrodek Fundacji Praesterno,
 • Całodobowy Ośrodek dla kobiet i kobiet z dziećmi, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, Praca Uliczna, Sieć BAKHITA – programy realizowane przez Stowarzyszenie „Misja Dworcowa” im. ks. Jana Schneidera,
 • Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie – Fundacja NON LICET.

Po każdej prezentacji przewidziano czas na pytania i dyskusję dotyczącą przedstawionego tematu.

Forum umożliwiło przekazanie najnowszych informacji z poziomu ogólnopolskiego i regionalnego z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy oraz wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy realizatorami zlecanych przez Gminę Wrocław zadań związanych z profilaktyką uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy.

Dzięki uczestnictwu w realizowanym przedsięwzięciu przedstawiciele działających we Wrocławiu organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych zwiększyli wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień, nabyli kompetencje w zakresie ewaluacji realizowanych programów oraz nawiązali ściślejsze kontakty z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy na terenie miasta Wrocławia.

Została również wzmocniona sieć wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami samorządu terytorialnego (reprezentantami Urzędu Miasta Wrocławia) a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami leczniczymi, działającymi we Wrocławiu.