Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Praesterno”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Tomasza Kowalewicza, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Biurze Notarialnym w Warszawie dnia 16 maja 1994 roku, repertorium A nr 2123/94 i aktem notarialnym z dnia 4 sierpnia 1994 roku, repertorium A nr 3529/94 działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 6
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

Rozdział II

Cele Fundacji

§ 7
Celami Fundacji są:

 1. przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom patologii społecznej, w tym narkomanii, alkoholizmowi i przemocy
 2. przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego lub marginalizacji społecznej osób bądź grup społecznych, w tym bezrobociu, dyskryminowaniu osób niepełnosprawnych lub starszych oraz nierówności praw kobiet i mężczyzn
 3. wspieranie rozwoju pomocy i samopomocy społecznej
 4. wspieranie integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź wykluczonych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
 5. promocja i wspomaganie edukacji i oświaty, propagowanie i wspieranie równości szans edukacyjnych oraz równości w dostępie do dóbr kultury
 6. ochrona i promocja zdrowia fizycznego i psychicznego oraz krzewienie zdrowego stylu życia
 7. rozwój społeczeństwa obywatelskiego, filantropii, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
 8. wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości (zwłaszcza wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)
 9. pomoc innym organizacjom pozarządowym mająca na celu wsparcie ich działalności statutowej w zakresie działań pożytku publicznego, w tym także poprzez promocję idei wolontariatu i szkolenia w tym zakresie

§ 8
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność psychologiczną i psychoterapeutyczną
 2. Wydawanie książek
 3. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 4. Pozostałą działalność wydawniczą
 5. Działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 6. Działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 7. Działalność związaną z projekcją filmów
 8. Działalność związaną z oprogramowaniem
 9. Działalność portali internetowych
 10. Działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki
 11. Działalność na rzecz stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji międzyludzkiej
 12. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 13. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 14. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 15. Badania rynku i opinii publicznej
 16. Działalność związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 17. Działalność agencji pracy tymczasowej
 18. Działalność organizatorów turystyki
 19. Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów
 20. Pozaszkolne formy edukacji sportowej
 21. Pozaszkolne formy zajęć sportowych i edukacyjnych
 22. Działalność wspomagającą edukację
 23. Działalność w zakresie opieki zdrowotnej
 24. Pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniającą opiekę pielęgniarską
 25. Pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 26. Pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 27. Pozostałą pomoc społeczną z zakwaterowaniem
 28. Pomoc społeczną bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 29. Opiekę dzienną nad dziećmi
 30. Pomoc społeczna bez zakwaterowania
 31. Działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych
 32. Działalność wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych
 33. Działalność obiektów kulturalnych
 34. Działalność bibliotek
 35. Przyznawanie dotacji

2. Działalność opisana w § 8 może być prowadzona w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 9
Dla osiągania swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 10
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11
Przychody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków i zapisów,
 2. dotacji, subwencji i wszystkich innych form wsparcia przewidzianych prawem ze strony osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ;
 3. ze zbiórek publicznych,
 4. z majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. z nawiązek sądowych,
 6. środków uzyskanych z 1% podatku przekazanego przez podatników.

§ 12
Przychody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 13
Organem Fundacji jest

 1. Zarząd Fundacji,
 2. Rada Fundacji,
 3. Fundator.

§ 14

 1. Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do pięciu osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora.
 2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
 3. Fundatorowi służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.
 4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 15
Do Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 2. uchwalanie programów działania Fundacji,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 5. tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
 6. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Fundacji,
 7. ustalanie zasad wynagradzania i nagród dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej oraz działalności gospodarczej
 8. dokonywanie pozostałych czynności nie przypisanych w niniejszym Statucie do kompetencji innych organów Fundacji.

§ 16

 1. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Gdy w skład Zarządu wchodzą dwie osoby, Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał przyjmowanych jednomyślnie przez obydwóch członków Zarządu.

§ 17
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 18

 1. Rada Fundacji składa się z od trzech do pięciu członków.
 2. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator na pięcioletnią kadencję.
 3. Fundator może odwołać członka Rady Fundacji w każdym czasie.
 4. Rada Fundacji jest wewnętrznym organem kontroli w Fundacji.
 5. Do zadań Rady Fundacji należy rokroczna ocena działalności Fundacji i podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych Fundacji.
 6. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie.
 8. Osoby wchodzące w skład Rady Fundacji nie mogą pozostawać z osobami wchodzącymi w skład Zarządu w związku małżeństwa, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 9. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 10. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 19
Rada Fundacji może powołać ciało doradcze – Komisję Programową, określając jednocześnie kompetencje i skład Komisji.

§20

 1. Decyzje w sprawie zmiany statutu podejmuje Fundator.
 2. Zmiana statutu może dotyczyć celów Fundacji.
 3. W razie śmierci Fundatora jego uprawnienia, w tym do podejmowania decyzji w sprawie zmiany statutu lub zmiany celów Fundacji, przejmuje Rada Fundacji.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 21
Fundacji zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji przez członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich bliskie osoby, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 22
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 23
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Tomasz Antoni Kowalewicz
Fundator

Pobierz statut w formacie PDF (4,51 MB)