Zgodnie z artykułami 4a, 4b, 4c Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., pozycje 688, 1570, 2020) Fundacja – w związku z wykonywaniem zadań publicznych i dysponowaniem majątkiem publicznym – udostępnia informacje publiczne na wniosek osób zainteresowanych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198). W związku z powyższym wszystkie zapytania związane z informacją publiczną prosimy kierować na adres internetowy biuro@praesterno.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 5 dni roboczych.

Zarząd Fundacji
Tomasz Kowalewicz
Jan Latkowski