Fundacja Instytut Wiedzy i Kompetencji

Autorzy:
Zespół Fundacji Instytut Wiedzy i Kompetencji oraz Fundacji Praesterno

Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni

Lata i miejsce realizacji:
02.01.2017–29.12.2017

Realizatorzy:
Fundacja Praesterno w partnerstwie z Zespołem Szkół Chłodniczych i Elektronicznych z Gdyni oraz Fundacją Instytut Wiedzy i Kompetencji z Sopotu

Beneficjenci:
20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Trójmiasta, które bez udziału w projekcie nie mają szans na rozwiązanie dotykających je problemów

Charakterystyka działań

Rodzaj działań

Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Cel programu:

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia oraz wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności:

 • osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej
 • osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości
 • osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
 • osób z niepełnosprawnością, a także osób z zaburzeniami psychicznymi
 • osób bezrobotnych, w szczególności z niskim wykształceniem

Celem szczegółowym projektu jest podniesienie zdolności 70% uczestników projektu do zatrudnienia, w tym osób niepełnosprawnych, oraz aktywizacja zawodowa co najmniej 25% uczestników projektu.

Opis działań:

 • poradnictwo zawodowe
 • kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz staże
 • poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne
 • wsparcie terapeutyczne
 • coaching indywidualny
 • warsztaty z prawnikiem
 • kursy językowe
 • zajęcia z przedsiębiorczości – założenie i prowadzenie działalności gospodarczej

Informacje dodatkowe

Dysponent praw autorskich:
Fundacja Instytut Wiedzy i Kompetencji oraz Fundacja Praesterno

Finansowanie:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego: realizacja projektu w ramach działania 06.01 Aktywna Integracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 (RPO WP 2014–2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.