Autorzy:
LWL – związek gmin Westfalii i Lippe

Lata i miejsce realizacji:
program jest realizowany od 2015 r. w Gdańsku-Rotmance

Realizatorzy:
ośrodek Fundacji Praesterno w Rotmance

Beneficjenci:
młodzież i młodzi dorośli, którzy weszli po raz pierwszy w konflikt z prawem na tle używania narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych

Charakterystyka działań

Rodzaj działań:

profilaktyka wskazująca

Cel programu:

podniesienie wiedzy o substancjach psychoaktywnych i uzależnieniach oraz ograniczenie lub zaprzestanie używania przez uczestników

opis działań:

Program jest oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej. Składa się na niego ośmiogodzinny warsztat poprzedzony indywidualną rozmową, podczas której określa się sytuację potencjalnego uczestnika i możliwość jego zakwalifikowania do programu oraz motywuje go do uczestnictwa.

Podczas zajęć uczestnicy informowani są o potencjalnych skutkach i przyczynach używania substancji, w tym o czynnikach ryzyka i sytuacjach ryzykownych, uczeni są rozpoznawania ryzyka oraz otrzymują szereg porad i informacji o radzeniu sobie z zagrożeniami oraz o miejscach w ich otoczeniu, gdzie mogą uzyskać pomoc lub dalsze wsparcie.

Program FreD goes net zakłada współpracę policji, sądów, organizacji pozarządowych i instytucji państwowych.

Program znajduje się w bazie programów rekomendowanych EMCDDA.

Informacje dodatkowe

Dysponent praw autorskich:
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)

Tytuł prawny przysługujący Fundacji Praesterno:
licencja na czas oznaczony

Finansowanie:
Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

logo NPZ logo MZ logo KBPN