Fundacja Praesterno i Fundacja Pozytywnej Profilaktyki realizują w latach 2018–2019, na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, projekt Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd

Brak wolnych miejsc na szkolenia.
Na prośbę kandydatów do szkolenia termin grupy KJ nr 1 został zmieniony z 18–21 lutego na 8–11 kwietnia 2019 r.

Informacja o projekcie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób tworzących lokalne (gminne lub wojewódzkie) strategie rozwiązywania problemów uzależnień poprzez przeprowadzenie dla tych osób programu szkoleniowego. Program szkoleniowy obejmuje 24 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych. Program uwzględnia elementy Europejskiego Programu Kształcenia Specjalistów ds. Profilaktyki, przeznaczonego dla specjalistów, decydentów i liderów środowisk opiniotwórczych.

Każda grupa szkoleniowa będzie prowadzona przez dwuosobowy zespół certyfikowanych trenerów programu.

Zaproszenie

Do udziału w programie szkoleniowym Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd zapraszamy osoby uczestniczące bądź przygotowujące się do uczestnictwa w tworzeniu lokalnych (gminnych lub wojewódzkich) strategii rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Zapraszamy zarówno pracowników instytucji samorządowych jak i inne osoby rekomendowane przez jednostkę samorządu terytorialnego (przykładowo: radni, członkowie komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, przedstawiciele organizacji pozarządowych).

W projekcie mogą uczestniczyć nie więcej niż 3 osoby rekomendowane przez jedną jednostkę samorządu terytorialnego. Uczestnictwo większej liczby osób wymaga zgody Konsorcjum, udzielonej na podstawie umotywowanego wniosku osób zgłaszających chęć uczestnictwa i po zasięgnięciu przez Konsorcjum opinii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Miejsca i terminy przeprowadzenia szkoleń

W 2019 r. planujemy realizację programu w ośmiu piętnastoosobowych grupach: cztery grupy spotkają się w Konstancinie-Jeziornej i cztery we Wrocławiu.

Konstancin-Jeziorna pod Warszawą

Dom Konferencyjny, Pallotyńskie Centrum Animacji Misyjnej, ul. Leśna 15/17

Terminy szkoleń:

Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornej

Grupa KJ nr 1
18–21 lutego 08–11 kwietnia 2019 brak wolnych miejsc
Grupa KJ nr 2
04–07 marca 2019 brak wolnych miejsc
Grupa KJ nr 3
18–21 marca 2019 brak wolnych miejsc
Grupa KJ nr 4
25–28 marca 2019 brak wolnych miejsc

zobacz szczegóły dojazdu »

Wrocław

Boutique Hotel’s, Wrocław, ul. Kwiska 1/3

Terminy szkoleń:

Boutique Hotel’s Wrocław

Grupa Wr nr 1
25–28 lutego 2019 brak wolnych miejsc
Grupa Wr nr 2
11–14 marca 2019 brak wolnych miejsc
Grupa Wr nr 3
01–04 kwietnia 2019 brak wolnych miejsc
Grupa Wr nr 4
08–11 kwietnia 2019 brak wolnych miejsc

zobacz szczegóły dojazdu »

Koszt prowadzenia szkolenia oraz zakwaterowania i wyżywienia uczestników jest pokrywany przez organizatorów.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uzyskanie rekomendacji ze strony jednostki samorządu terytorialnego – chodzi o to, żeby decydenci gminni (wojewódzcy) wiedzieli, kto na terenie ich gminy (województwa) jest przygotowany do opracowywania lokalnych programów przeciwdziałania narkomanii.

Wzór rekomendacji do pobrania: formularz PDF (do wydruku) lub formularz RTF (do edycji np. w MS Word lub LibreOffice). Podpisany skan rekomendacji prosimy odesłać na adres puss.rekomendacje@praesterno.pl.

Osoby, które się zgłoszą, zostaną telefonicznie lub e-mailowo poinformowane o zakwalifikowaniu do programu i o szczegółach uczestnictwa.

O przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń poprzez formularz rekrutacyjny oraz przesłana e-mailem na powyższy adres rekomendacja reprezentanta jednostki samorządu terytorialnego.

Pobierz materiały szkoleniowepodręcznik trenera Dostęp do materiałów wymaga podania hasła, które zostanie przekazane uczestnikom w trakcie szkolenia.

Program szkolenia

4 dni szkoleniowe, łącznie 24 godziny

Godziny Temat
Dzień 1
Rejestracja 12:30-13:00
Obiad 13:00-14:00
4h Sesja 1 14:00-18:00
1 H1 Wprowadzenie
2 H2 Prawo
3 H3 Prawo
4 H4 Prawo
Kolacja 18:00-19:00
Dzień 2
Śniadanie 8:00-9:00
5h Sesja 2 9:00-14:00
5 H5 Profilaktyka
6 H6 Profilaktyka
7 H7 Profilaktyka
8 H8 Profilaktyka
9 H9 Profilaktyka
Obiad 14:00-15:00
3h Sesja 3 15:00-18:00
10 H10 Profilaktyka
11 H11 Profilaktyka
12 H12 Profilaktyka
Kolacja 18:00-19:00
Dzień 3
Śniadanie 8:00-9:00
5h Sesja 4 9:00-14:00
13 H13 Leczenie/rehabilitacja
14 H14 Leczenie/rehabilitacja
15 H15 Leczenie/rehabilitacja
16 H16 Strategie
17 H17 Strategie
Obiad 14:00-15:00
3h Sesja 5 15:00-18:00
18 H18 Strategie
19 H19 Strategie
20 H20 Strategie
Dzień 4
Śniadanie 8:00-9:00
4h Sesja 6 9:00-13:00
21 H21 Strategie
22 H22 Strategie
23 H23 Strategie
24 H24 Ewaluacja
Obiad 13:00-14:00
Wyjazd 14:30

Tematyka szkolenia

 1. Wprowadzenie

Przeciwdziałanie narkomanii – obowiązujące regulacje prawne

 1. Podstawowe pojęcia związane z prawnymi regulacjami dotyczącymi narkotyków i narkomanii w ustawodawstwie polskim na tle tendencji światowych i europejskich
 2. Podstawowe regulacje ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz w ustawie o zdrowiu publicznym oraz w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020
 4. Zasady powierzania realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi

Profilaktyka narkomanii

 1. Wprowadzenie do modułu szkolenia dotyczącego profilaktyki i profilaktyki opartej na dowodach naukowych
 2. Znaczenie badań epidemiologicznych i język profilaktyki
 3. Międzynarodowe Standardy Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych (UNODC)
 4. Wprowadzenie do profilaktyki w rodzinie, szkole i miejscu pracy
 5. Wprowadzenie do profilaktyki nastawionej na zmiany w środowisku, poprzez media i w społeczności lokalnej
 6. Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków (EDPQS)
 7. Rzecznictwo na rzecz profilaktyki opartej na dowodach naukowych. Podsumowanie modułu szkoleniowego dotyczącego profilaktyki.

Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych

 1. Psychologiczne formy pomocy
 2. Struktura systemu leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych
 3. Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
 4. Społeczna reintegracja osób uzależnionych od narkotyków

Strategie – wojewódzkie i gminne programy przeciwdziałania narkomanii

 1. Tworzenie lokalnych programów przy użyciu metody planowania zorientowanej na cele. Wprowadzenie
 2. Tworzenie lokalnych programów przy użyciu metody planowania zorientowanej na cele cd. Monitoring
 3. Tworzenie lokalnych programów przy użyciu metody planowania zorientowanej na cele cd. Analiza SWOT
 4. Tworzenie lokalnych programów przy użyciu metody planowania zorientowanej na cele cd. Analiza danych z lokalnego poziomu
 5. Tworzenie lokalnych programów przy użyciu metody planowania zorientowanej na cele cd. Warsztat „Budowa drzewa problemów”
 6. Tworzenie lokalnych programów przy użyciu metody planowania zorientowanej na cele cd. Warsztat „Budowa drzewa celów i analiza strategiczna”
 7. Tworzenie lokalnych programów przy użyciu metody planowania zorientowanej na cele cd. Budowa matrycy logicznej
 8. Organizacja lokalnego monitoringu
 9. Wstęp do ewaluacji lokalnej strategii
 10. Budżet i harmonogram programu
 11. Przygotowanie konkursów na realizację działań programu

Opracowanie projektu lokalnego programu przeciwdziałania narkomanii przez absolwentów szkolenia

Po zakończeniu szkolenia absolwenci opracują projekty bądź wybrane elementy lokalnych programów przeciwdziałania narkomanii przygotowane dla gmin (województw), z których pochodzą, a opracowane według kryteriów przedstawionych w trakcie szkolenia. Jeśli z danej gminy udział w szkoleniu będzie brała więcej niż jedna osoba (do trzech osób), będziemy oczekiwać na jeden projekt opracowany przez te osoby zespołowo. Projekty zostaną przesłane do organizatorów i ocenione przez ekspertów. Pozytywna ocena będzie stanowiła podstawę wystawienia i przekazania każdemu autorowi projektu certyfikatu ukończenia programu szkoleniowego Przeciwdziałanie uzależnieniom – skuteczny samorząd.

Dodatkowych informacji nt. programu i rekrutacji udziela p. Tomasz Kowalewicz: telefonicznie pod numerem 601 311 454 lub przez e-mail tomasz.kowalewicz@praesterno.pl.

Charakterystyka projektu

Zespół ekspertów (tutorów) opracował program szkolenia dla osób uczestniczących bądź przygotowujących się do uczestnictwa w tworzeniu lokalnych (gminnych lub wojewódzkich) strategii rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, obejmujący wiedzę niezbędną do przygotowania programu przeciwdziałania narkomanii, będącego adekwatną odpowiedzią na zdiagnozowane w gminie/powiecie/województwie problemy wynikające z używania substancji psychoaktywnych. Eksperci opracowali również program szkolenia dla trenerów, którzy prowadzą pierwszy cykl szkoleń.

W ramach realizacji projektu został wydany podręcznik Budowanie lokalnej strategii przeciwdziałania narkomanii. Podręcznik dla samorządów. Moduł szkolenia dotyczący profilaktyki uzależnień został opracowany w oparciu o Europejski Program Kształcenia Specjalistów ds. Profilaktyki, finansowany przez Komisję Europejską, przeznaczony dla specjalistów, decydentów i liderów środowisk opiniotwórczych. W projekcie brało udział jedenaście instytucji z dziewięciu krajów Unii Europejskiej. Podręcznik programu Wprowadzenie do Europejskiego Szkolenia Profilaktycznego został przetłumaczony na język polski.
Oba wymienione wyżej podręczniki zostaną udostępnione uczestnikom szkolenia.

We wrześniu 2018 r. zostało przeprowadzone szkolenie, które wyłoniło grupę trenerów, wyposażonych w niezbędną wiedzę dotyczącą kształtowania strategii rozwiązywania problemów narkotykowych oraz w kompetencje ułatwiające im prowadzenie szkoleń przygotowujących do konstruowania lokalnych programów przeciwdziałania narkomanii. Trenerzy przeprowadzą szkolenia dla 150 osób rekomendowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (w 10 grupach szkoleniowych). Szkolenia te zakończą się przygotowaniem przez absolwentów projektów lokalnych programów przeciwdziałania narkomanii.

Spotkania dwóch pierwszych grup szkoleniowych zostały przeprowadzone w grudniu 2018 r.

Ocena programu szkoleniowego Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd

Oceny dokonali absolwenci dwóch pierwszych grup szkoleniowych (XII 2018 r.; 17 osób).

Lista certyfikowanych trenerów programu szkoleniowego Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd

 1. Edyta Borkowska
 2. Aleksandra Czopik
 3. Dawid Droździkowski
 4. Karolina Flacht
 5. Błażej Gawroński
 6. Danuta Janusz
 7. Bartosz Kehl
 8. Wojciech Kłosowski
 9. Teresa Kobrzyńska
 10. Grzegorz Kruk
 11. Elżbieta Milczarek
 12. Małgorzata Piasecka
 13. Karolina Piątek
 14. Małgorzata Pobłocka
 15. Jacek Ruszczewski
 16. Bartosz Ślaski
 17. Renata Teodorczyk
 18. Katarzyna Walczewska
 19. Monika Wróbel

Struktura projektu

Projekt Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd ma strukturę wielostopniową.

Komitet sterujący

W pierwszym kroku realizacji projektu został powołany Komitet sterujący, odpowiedzialny za strategiczne decyzje podejmowane w projekcie.

Zespół programowy

Za merytoryczną stronę projektu odpowiada Zespół programowy, skupiający reprezentantów partnerów oraz zewnętrznych ekspertów. W pracach zespołu programowego uczestniczy reprezentant KBPN.

Zespół tutorów

Zespół programowy powołał ekipę tutorów, w skład której weszli specjaliści, dobrani ze względu na tematykę szkoleń przewidywanych w projekcie.

Zadania zespołu tutorów:

 • Opracowanie programu szkolenia dla przedstawicieli JST
 • Opracowanie programu szkolenia dla trenerów
 • Opracowanie podręcznika dla JST
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych dla trenerów
 • Szkolenie trenerów – 20 godzin x 2 grupy (10 godz. wykłady + 10 godzin warsztaty)

Zespół tutorów – autorzy programu

Krzysztof Krajewski
Przeciwdziałanie narkomanii – obowiązujące regulacje prawne
Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Piotr Sędek
Epidemiologia, wzory używania
Profilaktyka (Czynniki chroniące/ryzyka; Profilaktyka w rodzinie, szkole, pracy; środowiskowa, w mediach i lokalna; Standardy międzynarodowe (UNODC) i europejskie (EDPQS) w profilaktyce; Profilaktyka oparta na dowodach naukowych; Monitorowanie i ewaluacja)
Robert Rejniak
Struktura systemu leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych
Jacek Charmast
Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych
Społeczna reintegracja osób uzależnionych od narkotyków
Jacek Gąsiorowski
Leczenie farmakologiczne
Tomasz Kowalewicz
Psychologiczne metody pomocy
Sławomir Pietrzak, Marta Struzik
Metodologia konstruowania gminnych i wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii (Metoda matrycy logicznej; Harmonogram programu; Budżet programu; Monitorowanie problemu narkomanii na poziomie lokalnym; Ewaluacja Programów Przeciwdziałania Narkomanii; Analiza przykładowej strategii)

Ewaluacja programu

Absolwenci szkolenia oraz trenerzy prowadzący szkolenie wezmą udział w ewaluacji procesu, ewaluacji formatywnej i ewaluacji wyników tego szkolenia. Na podstawie wyników ewaluacji opracowana zostanie i udostępniona na internetowych stronach projektu poprawiona, ostateczna wersja podręcznika Budowanie lokalnej strategii przeciwdziałania narkomanii. Prawa autorskie do produktów projektu zostaną przeniesione na Ministra Zdrowia.

Materiały do pobrania

Pobierz materiały szkoleniowepodręcznik trenera. Dostęp do materiałów wymaga podania hasła, które zostanie przekazane uczestnikom w trakcie szkolenia.

Informacje dodatkowe

Autorzy:
Zespół Fundacji Praesterno i Fundacji Pozytywnej Profilaktyki

Lata realizacji:
2018–2019

Beneficjenci:
osoby uczestniczące bądź przygotowujące się do uczestnictwa w tworzeniu lokalnych (gminnych lub wojewódzkich) strategii rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, rekomendowane przez przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego

Dysponent praw autorskich:
konsorcjum w składzie: Fundacja Praesterno i Fundacja Pozytywnej Profilaktyki

Finansowanie:
Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

logo NPZ logo MZ logo KBPN