Autorzy:
Zespół Fundacji Praesterno – Ośrodek w Łodzi

Termin realizacji:
30 maja 2019 r.–31 grudnia 2019 r.

Realizatorzy:
Fundacja Praesterno – Ośrodek w Łodzi

Beneficjenci:
Program jest skierowany do rodzin z województwa łódzkiego – chcących rozwijać i podnosić umiejętności wychowawcze oraz tych, które mają trudności w wywiązywaniu się z zadań opiekuńczo-wychowawczych lub przeżywają różnego rodzaju sytuacje kryzysowe.

Cel programu:
Podstawowymi celami programu są:

 • udzielanie pomocy członkom rodzin w zrozumieniu mechanizmów funkcjonowania systemu rodzinnego i własnych zachowań w tym kontekście;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwijaniu umiejętności społecznych, takich jak empatia, komunikacja, asertywność czy umiejętność rozwiązywania konfliktów i budowania więzi;
 • budowanie silnych więzi rodzinnych, służących rozwojowi rodziny;
 • interwencja we wczesnej fazie kryzysu w rodzinie, zmiana psychologicznych sposobów radzenia sobie z nim (dostarczenie wzorców konstruktywnych działań);
 • podnoszenie poziomu świadomości społecznej dotyczącej możliwości otrzymania wsparcia dla rodziny i jej członków;
 • praca nad zmianą postaw m.in. w zakresie osiągania kompromisów i szukania rozwiązań w spornych sprawach.

Rodzaje działań:
W ramach programu można nieodpłatnie skorzystać z:

 • porad pierwszego kontaktu,
 • interwencji kryzysowej,
 • telefonu zaufania,
 • psychoedukacji (indywidualnej i/lub rodzinnej),
 • porad wychowawczych,
 • psychoterapii rodzinnej,
 • psychoterapii indywidualnej.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w łódzkim ośrodku pod numerami 42 67 67 727 lub 504 444 178 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17:00–19:00.

Finansowanie:
Program jest finansowany z dotacji województwa łódzkiego (Regionalne Centrum Polityki Społecznej) oraz ze środków własnych Fundacji.