Autorzy:
zespół Fundacji Praesterno

Lata i miejsce realizacji:
od 03.09.2018 r. do 31.08.2020 r., obwód lwowski (Ukraina) oraz Warszawa

Realizatorzy:
Fundacja Praesterno

Beneficjenci:

Podstawową grupą docelową będzie Zespół Lwowski, powołany przez gubernatora okręgu lwowskiego do opracowania regionalnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych. Zespół liczy ok. 25 osób i ma charakter interdyscyplinarny (m.in. reprezentanci administracji rządowej, samorządowej, praktycy terapii, profilaktyki, reprezentanci organizacji pozarządowych, w tym kościelnych, reprezentanci policji, środowisk akademickich). Mimo interdyscyplinarności, zespół nie ma doświadczeń w zakresie tworzenia strategii regionalnych, brak mu też wiedzy metodologicznej nt. dokonywania diagnozy potrzeb i zasobów. Zespołu nie trzeba rekrutować, został powołany przez gubernatora okręgu.

Drugą grupą docelową będą przedstawiciele środowisk akademickich, dziennikarze, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, przedstawiciele organizacji pozarządowych, terapeuci uzależnień, przedstawiciele służby zdrowia, pomocy społecznej, policji. Zostaną oni zaproszeni poprzez rozesłanie zaproszeń do uczestnictwa do instytucji i organizacji zatrudniających te grupy zawodowe. Rekrutację będą prowadzić koordynatorzy partnerów ukraińskich. Przy większej niż ilość miejsc ilości zgłoszeń decydować będzie kolejność zgłoszeń. Udział tej grupy docelowej ma na celu skonstruowanie sieci wsparcia istotnej w procesie wdrażania regionalnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku lokalnym.

Charakterystyka działań

Rodzaj działań:

Wspieranie pracy interdyscyplinarnego zespołu opracowującego wojewódzką strategię rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez prezentację polskich doświadczeń w tym zakresie, a wsparcie diagnozy lokalnych potrzeb i zasobów w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Cel programu:

Ogólnym celem zadania jest wsparcie obwodu lwowskiego w opracowaniu i przygotowaniu do wdrożenia kompleksowej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.

Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu wiedzy i umiejętności praktycznych Zespołu opracowującego strategię w zakresie m.in.:

  • dokonywania diagnozy potrzeb i zasobów,
  • metodologii prowadzenia badań empirycznych jakościowych i ilościowych, konstruowania narzędzi badawczych
  • konstruowania strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dzięki realizacji zadania:

  • opracowana zostanie diagnoza problemu alkoholowego w obwodzie lwowskim, regionalnych potrzeb i zasobów,
  • opracowany zostanie pakiet rekomendacji przydatnych dla przedstawicieli innych ukraińskich środowisk lokalnych do opracowywania ich własnych strategii rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • opracowana zostanie regionalna strategia rozwiązywania problemów alkoholowych dla obwodu lwowskiego, gotowa do wdrożenia.

Wyłoniona zostanie ok. 50-osobowa grupa reprezentantów różnych środowisk zainteresowana współpracą przy wdrażaniu lokalnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych. Dzięki udziałowi w konferencji wzrośnie wiedza i kompetencje tej grupy dot. problematyki alkoholowej.

Powstanie serwis internetowy udostępniający wszystkim zainteresowanym wypracowane w trakcie realizacji programu produkty w języku ukraińskim: • raporty z badań, • strategię rozwiązywania problemów alkoholowych w obwodzie lwowskim, • rekomendacje dotyczące konstruowania lokalnych strategii przeciwdziałania alkoholizmowi przydatne dla przedstawicieli innych ukraińskich środowisk lokalnych do opracowywania ich własnych strategii, • raporty ewaluacyjne, • materiały konferencyjne.

Informacje dodatkowe

Finansowanie:
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacja Praesterno