Zapisy na szkolenie dla trenerów zostały zakończone

Nie później niż 20 sierpnia 2018 r. przekażemy e-mailem informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się osobom, które zgłosiły się do programu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie w roli trenerów prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania formularza najpóźniej do 15 sierpnia br. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA: W ciągu 2 dni roboczych na adres e-mailowy wpisany do formularza zostanie przesłane potwierdzenie dokonania rejestracji. Jego brak będzie oznaczać, że rejestracja nie powiodła się – w takiej sytuacji prosimy o kontakt z p. Tomaszem Kowalewiczem: telefonicznie pod numerem 601 311 454 lub przez e-mail kowalewicz@pasad.pl.

Szkolenie dla trenerów

terminy: 4–6 września lub 5–7 września 2018 r.

miejsce: Warszawa

Dodatkowych informacji nt. programu i rekrutacji udziela p. Tomasz Kowalewicz: telefonicznie pod numerem 601 311 454 lub przez e-mail kowalewicz@pasad.pl.

Autorzy:
Zespół Fundacji Praesterno i Fundacji Pozytywnej Profilaktyki

Lata realizacji:
2018–2019

Beneficjenci:
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego

Charakterystyka projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób tworzących gminne (wojewódzkie) strategie rozwiązywania problemów uzależnień poprzez przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Zespół ekspertów (tutorów) opracował program szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), obejmujący wiedzę niezbędną do przygotowania programu przeciwdziałania narkomanii, będącego adekwatną odpowiedzią na zdiagnozowane w gminie (województwie) problemy wynikające z używania substancji psychoaktywnych. Eksperci opracowali również program szkolenia dla trenerów, którzy przeprowadzą pierwsze pilotażowe szkolenia dla przedstawicieli JST, a w przyszłości będą mogli prowadzi szkolenia również dla innych JST.

We wrześniu 2018 r. przeprowadzone zostanie szkolenie 40 trenerów, którzy zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę dotyczącą kształtowania strategii rozwiązywania problemów narkotykowych oraz w kompetencje ułatwiające im prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli JST. Następnie 20 trenerów przeprowadzi szkolenia dla 150 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego gmin i województw (w 10 grupach szkoleniowych). Szkolenia te zakończą się przygotowaniem przez przedstawicieli JST projektu gminnego (wojewódzkiego) programu przeciwdziałania narkomanii. W ramach zadania zostanie wydany podręcznik dla JST dotyczący tworzenia gminnych (wojewódzkich) programów przeciwdziałania narkomanii.

Przeprowadzona zostanie ewaluacja programu szkoleniowego przygotowującego trenerów oraz ewaluacja wyników programu szkoleniowego dla reprezentantów JST. Na jej podstawie zostanie opracowana i udostępniona na internetowych stronach projektu ostateczna wersja programu szkoleniowego dla JST oraz finalna wersja podręcznika dla JST. Prawa autorskie do wszystkich produktów zostaną przeniesione na Ministra Zdrowia.

Na stronie internetowej programu zostanie także umieszczona lista certyfikowanych trenerów (40 absolwentów szkolenia).

Struktura projektu

Projekt Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd ma strukturę wielostopniową.

Komitet sterujący

W pierwszym kroku realizacji projektu został powołany Komitet sterujący, odpowiedzialny za strategiczne decyzje podejmowane w projekcie.

Zespół programowy

Za merytoryczną stronę projektu odpowiada Zespół programowy, skupiający reprezentantów partnerów oraz zewnętrznych ekspertów. W pracach zespołu programowego uczestniczy reprezentant KBPN.

Zespół tutorów

Zespół programowy powołał ekipę tutorów, w skład której weszli specjaliści, dobrani ze względu na tematykę szkoleń przewidywanych w projekcie.

Zadania zespołu tutorów:

 • Opracowanie programu szkolenia dla przedstawicieli JST
 • Opracowanie programu szkolenia dla trenerów
 • Opracowanie podręcznika dla JST
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych dla trenerów
 • Szkolenie trenerów – 20 godzin x 2 grupy (10 godz. wykłady + 10 godzin warsztaty)

Zespół tutorów – autorzy programu:

Autor Temat
Krzysztof Krajewski Przeciwdziałanie narkomanii – obowiązujące regulacje prawne
Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Piotr Sędek Epidemiologia, wzory używania
Profilaktyka (Czynniki chroniące/ryzyka; Profilaktyka w rodzinie, szkole, pracy; środowiskowa, w mediach i lokalna; Standardy międzynarodowe (UNODC) i europejskie (EDPQS) w profilaktyce; Profilaktyka oparta na dowodach naukowych; Monitorowanie i ewaluacja)
Robert Rejniak Struktura systemu leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych
Jacek Charmast Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych
Społeczna reintegracja osób uzależnionych od narkotyków
Jacek Gąsiorowski Leczenie farmakologiczne
Tomasz Kowalewicz Psychologiczne metody pomocy
Sławomir Pietrzak, Marta Struzik Metodologia konstruowania gminnych i wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii (Metoda matrycy logicznej; Harmonogram programu; Budżet programu; Monitorowanie problemu narkomanii na poziomie lokalnym; Ewaluacja Programów Przeciwdziałania Narkomanii; Analiza przykładowej strategii)

W procesie otwartej rekrutacji zostanie wyłonionych 40 kandydatów na trenerów, osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń dla reprezentantów JST. Kandydaci na trenerów przejdą przez 20-godzinne szkolenie doskonalące ich kompetencje merytoryczne i dydaktyczno-metodyczne. Szkolenie będzie prowadzone przez zespół tutorów. Utworzone zostaną 2 grupy szkoleniowe, w każdej udział weźmie po 20 kandydatów na trenerów. Każde z obu 20-godzinnych szkoleń składać się będzie z modułu wykładowego prowadzonego dla całej 20-osobowej grupy przez jednego tutora oraz z modułu warsztatowego prowadzonego w dwóch 10-osobowych podgrupach, każda przez jednego tutora (w sumie przez 2 osoby). W szkoleniu będzie wykorzystywany opracowany przez zespół tutorów podręcznik trenera JST. Szkolenie zakończy test egzaminacyjny. Absolwenci otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.

Koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia jest pokrywany przez organizatorów.

Szkolenie dla trenerów

terminy: 4–6 września lub 5–7 września 2018 r.

miejsce: Warszawa

Absolwenci szkolenia wezmą udział w ewaluacji procesu i ewaluacji formatywnej. Na podstawie wyników ewaluacji opracowana zostanie poprawiona, ostateczna wersja programu szkoleniowego dla trenerów i podręcznika trenera JST.

Zespół trenerów

Spośród 40 absolwentów szkolenia trenerów 20 osób poprowadzi za wynagrodzeniem (ze względu na pilotażowy charakter szkolenia w 2-osobowych teamach, co zwiększy rzetelność programu oraz umożliwi zebranie pełniejszych danych wykorzystywanych w ewaluacji szkolenia) 10 grup szkoleniowych dla reprezentantów JST.

Pozostałych 20 absolwentów szkolenia trenerów nie będzie uczestniczyło w dalszej części projektu, wszyscy absolwenci zostaną natomiast umieszczeni na liście certyfikowanych trenerów przygotowanych do prowadzenia programu szkoleniowego dla JST Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd. Lista trenerów zostanie opublikowana na stronach partnerów konsorcjum, wszystkie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego będą mogły korzystać z trenerów z listy przy szkoleniu swoich pracowników. Wszyscy absolwenci po zakończeniu projektu otrzymają pełny zestaw ostatecznych wersji produktów wypracowanych w trakcie realizacji projektu, to jest finalną wersję podręcznika trenera JST oraz podręcznika dla JST Tworzenie gminnych i wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii.

Reprezentanci JST – uczestnicy szkolenia

W procesie otwartej rekrutacji wyłonionych zostanie 150 reprezentantów JST – kandydatów do programu szkoleniowego dla JST.

Do programu kwalifikowane będą średnio 3-osobowe zespoły z jednej jednostki samorządowej. Ten wymóg spowoduje, że w tych jednostkach po zakończeniu szkolenia działać będą w obszarze walki z uzależnieniami kilkuosobowe zespoły urzędników a nie pojedyncze osoby. Zwiększy to skuteczność działań podejmowanych przez samorządy w tym obszarze.

Rekrutacja obejmie teren całego kraju, w szkoleniu wezmą udział reprezentanci co najmniej 2 województw.

24-godzinny program będzie miał strukturę miniwykładu i warsztatu w zakresie każdego oferowanego w nim modułu treściowego. Taka metodyka umożliwi przekaz uczestnikom koniecznej wiedzy oraz nabycie przez nich – w ramach ćwiczeń warsztatowych – pożądanych umiejętności praktycznych. Szkolenie będzie trwało (z dojazdami) 4 dni i – jak wynika z naszych doświadczeń w prowadzeniu szkoleń dla różnych grup zawodowych – jest to optymalny rozmiar czasowy, jaki uczestnicy mogą poświęcić na doskonalenie zawodowe poza miejscem pracy. Proces szkoleniowy zostanie wsparty materiałami dydaktycznymi w postaci podręcznika dla JST pt. Tworzenie gminnych i wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii, przekazanego przez prowadzących każdemu uczestnikowi w chwili rozpoczęcia szkolenia.

Absolwenci szkolenia dla JST oraz trenerzy prowadzący szkolenie wezmą udział w ewaluacji procesu, ewaluacji formatywnej i ewaluacji wyników tego szkolenia. Na podstawie wyników ewaluacji opracowana zostanie poprawiona, ostateczna wersja podręcznika dla JST Tworzenie gminnych i wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii.

Zawartość treściowa projektu

Zawartość treściową projektu wyznacza zawartość treściowa szkolenia dla JST, które obejmuje wiedzę i umiejętności dotyczące 4 modułów:

Moduł I. Obowiązujące regulacje prawne

 • zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.
 • zasady powierzania realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi.

Moduł II. Profilaktyka narkomanii

 • aktualny stan wiedzy na temat problemu narkomanii w Polsce,
 • standardy działań profilaktycznych,
 • skuteczne strategie rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
 • programy rekomendowane.

Moduł III. Metody i formy leczenia, rehabilitacji osób używających narkotyków szkodliwie albo uzależnionych

 • psychologiczne metody pomocy — terapia, psychoterapia, interwencje kryzysowe, poradnictwo, wsparcie społeczne,
 • redukcja szkód związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych,
 • społeczna reintegracja osób uzależnionych od narkotyków.

Moduł IV. Wojewódzkie i gminne programy przeciwdziałania narkomanii

 • metodologia konstruowania gminnych i wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii; monitorowanie problemu narkomanii na poziomie wojewódzkim i gminnym,
 • ewaluacja Wojewódzkich Programów Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii.

W związku z powyższym zakresem tematycznym działań mających na celu doskonalenie zawodowe reprezentantów JST, te obszary tematyczne będzie zawierać:
zarówno szkolenie trenerów, także podręcznik trenera JST, jak i podręcznik dla JST Tworzenie gminnych i wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii.

Informacje dodatkowe:

Dysponent praw autorskich:
konsorcjum w składzie: Fundacja Praesterno i Fundacja Pozytywnej Profilaktyki

Finansowanie:
Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii