Fundacja Praesterno i Fundacja Pozytywnej Profilaktyki realizują w latach 2018–2019, na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, projekt Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd

Informacja o projekcie
Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w tworzeniu lokalnych (gminnych lub wojewódzkich) strategii rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Został opracowany program 4-dniowego szkolenia pod nazwą Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd oraz podręcznik Budowanie lokalnej strategii przeciwdziałania narkomanii. Przeszkolono również zespół trenerów do prowadzenia programu.

Zaproszenie

Do uczestnictwa w programie szkoleniowym Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd zapraszamy osoby uczestniczące bądź przygotowujące się do uczestnictwa w tworzeniu lokalnych (gminnych lub wojewódzkich) strategii rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Zapraszamy zarówno pracowników instytucji samorządowych, jak i inne osoby zarekomendowane przez jednostkę samorządu terytorialnego (przykładowo: radni, członkowie komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, przedstawiciele organizacji pozarządowych).

Preferowane będą 3-osobowe zespoły z jednej gminy, dzięki czemu działać będą w tych jednostkach samorządu terytorialnego przeszkolone zespoły a nie pojedyncze osoby, co zwiększy skuteczność podejmowanych przedsięwzięć.

Planujemy realizację programu w 10 piętnastoosobowych grupach. W 2018 r. zostanie przeprowadzone szkolenie w 2 grupach:

 1. I grupa w dniach 3–6 grudnia 2018 r. we Wrocławiu (zobacz szczegóły)
 2. II grupa w dniach 10–13 grudnia 2018 r. w Konstancinie-Jeziornej pod Warszawą (zobacz szczegóły)

Kolejne szkolenia odbędą się w pierwszym kwartale 2019 r.

Koszt prowadzenia szkolenia oraz zakwaterowania i wyżywienia uczestników jest pokrywany przez organizatorów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach prosimy o wypełnienie deklaracji. Z osobami, które się zgłoszą, skontaktujemy się telefonicznie lub e-mailowo w celu ustalenia warunków i szczegółów uczestnictwa.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uzyskanie rekomendacji ze strony jednostki samorządu terytorialnego. Wzór rekomendacji do pobrania: formularz PDF [do wydruku] lub formularz RTF [do edycji np. w MS Word lub LibreOffice]. Podpisany skan rekomendacji prosimy odesłać na adres puss.rekomendacje@praesterno.pl.

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych w projekcie

Tematyka szkolenia

4 dni szkoleniowe, łącznie 24 godziny

MODUŁ I. Prawo (Przeciwdziałanie narkomanii. Obowiązujące regulacje prawne)

 • Ramy prawnie przeciwdziałania narkomanii w Polsce
 • Zdania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, w ustawie o zdrowiu publicznym oraz w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016–2020
 • Zasady powierzania realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii

MODUŁ II. Profilaktyka

 • Problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych: epidemiologia, wzory używania, znaczenie profilaktyki
 • Podstawowe pojęcia związane z profilaktyką, czynniki ryzyka i czynniki chroniące
 • Wprowadzenie do profilaktyki w rodzinie, szkole i miejscu pracy
 • Wprowadzenie do profilaktyki środowiskowej, w mediach i społeczności lokalnej
 • Podejście oparte na dowodach naukowych: standardy międzynarodowe (UNODC Standards) i europejskie (EDPQS) w profilaktyce
 • Propagowanie profilaktyki opartej na dowodach naukowych
 • Monitorowanie i ewaluacja

MODUŁ III. Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych

 • Struktura systemu leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych
 • Psychologiczne metody pomocy
 • Leczenie farmakologiczne
 • Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
 • Społeczna reintegracja osób uzależnionych od narkotyków

MODUŁ IV. Strategie. Lokalne programy przeciwdziałania narkomanii. Metodologia konstruowania lokalnych programów przeciwdziałania narkomanii

 • Metoda matrycy logicznej
 • Harmonogram programu
 • Budżet programu
 • Monitorowanie problemu narkomanii na poziomie lokalnym
 • Ewaluacja Wojewódzkich i Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii
 • Analiza przykładowej strategii
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach prosimy o wypełnienie deklaracji. Z osobami, które się zgłoszą, skontaktujemy się telefonicznie lub e-mailowo w celu ustalenia warunków i szczegółów uczestnictwa.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uzyskanie rekomendacji ze strony jednostki samorządu terytorialnego. Wzór rekomendacji do pobrania: formularz PDF [do wydruku] lub formularz RTF [do edycji np. w MS Word lub LibreOffice]. Podpisany skan rekomendacji prosimy odesłać na adres puss.rekomendacje@praesterno.pl.

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych w projekcie

Dodatkowych informacji nt. programu i rekrutacji udziela p. Tomasz Kowalewicz: telefonicznie pod numerem 601 311 454 lub przez e-mail kowalewicz@pasad.pl.

Charakterystyka projektu

Zespół ekspertów (tutorów) opracował program szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), obejmujący wiedzę niezbędną do przygotowania programu przeciwdziałania narkomanii, będącego adekwatną odpowiedzią na zdiagnozowane w gminie/powiecie/województwie problemy wynikające z używania substancji psychoaktywnych. Eksperci opracowali również program szkolenia dla trenerów, którzy przeprowadzą pierwsze pilotażowe szkolenia dla przedstawicieli JST, a w przyszłości będą mogli prowadzi szkolenia również dla innych JST.

We wrześniu 2018 r. przeprowadzone zostało szkolenie, które wyłoniło grupę trenerów, wyposażonych w niezbędną wiedzę dotyczącą kształtowania strategii rozwiązywania problemów narkotykowych oraz w kompetencje ułatwiające im prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli JST. Trenerzy przeprowadzą szkolenia dla 150 przedstawicieli jednostek lokalnego samorządu terytorialnego (w 10 grupach szkoleniowych). Szkolenia te zakończą się przygotowaniem przez przedstawicieli JST projektu lokalnego programu przeciwdziałania narkomanii. W ramach zadania został wydany podręcznik dla JST dotyczący tworzenia lokalnych programów przeciwdziałania narkomanii.

Lista certyfikowanych trenerów programu szkoleniowego Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd

 1. Edyta Borkowska
 2. Aleksandra Czopik
 3. Dawid Droździkowski
 4. Karolina Flacht
 5. Błażej Gawroński
 6. Danuta Janusz
 7. Bartosz Kehl
 8. Wojciech Kłosowski
 9. Teresa Kobrzyńska
 10. Grzegorz Kruk
 11. Elżbieta Milczarek
 12. Małgorzata Piasecka
 13. Karolina Piątek
 14. Małgorzata Pobłocka
 15. Jacek Ruszczewski
 16. Bartosz Ślaski
 17. Renata Teodorczyk
 18. Katarzyna Walczewska
 19. Monika Wróbel

Struktura projektu

Projekt Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd ma strukturę wielostopniową.

Komitet sterujący

W pierwszym kroku realizacji projektu został powołany Komitet sterujący, odpowiedzialny za strategiczne decyzje podejmowane w projekcie.

Zespół programowy

Za merytoryczną stronę projektu odpowiada Zespół programowy, skupiający reprezentantów partnerów oraz zewnętrznych ekspertów. W pracach zespołu programowego uczestniczy reprezentant KBPN.

Zespół tutorów

Zespół programowy powołał ekipę tutorów, w skład której weszli specjaliści, dobrani ze względu na tematykę szkoleń przewidywanych w projekcie.

Zadania zespołu tutorów:

 • Opracowanie programu szkolenia dla przedstawicieli JST
 • Opracowanie programu szkolenia dla trenerów
 • Opracowanie podręcznika dla JST
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych dla trenerów
 • Szkolenie trenerów – 20 godzin x 2 grupy (10 godz. wykłady + 10 godzin warsztaty)

Zespół tutorów – autorzy programu

Krzysztof Krajewski
Przeciwdziałanie narkomanii – obowiązujące regulacje prawne
Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Piotr Sędek
Epidemiologia, wzory używania
Profilaktyka (Czynniki chroniące/ryzyka; Profilaktyka w rodzinie, szkole, pracy; środowiskowa, w mediach i lokalna; Standardy międzynarodowe (UNODC) i europejskie (EDPQS) w profilaktyce; Profilaktyka oparta na dowodach naukowych; Monitorowanie i ewaluacja)
Robert Rejniak
Struktura systemu leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych
Jacek Charmast
Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych
Społeczna reintegracja osób uzależnionych od narkotyków
Jacek Gąsiorowski
Leczenie farmakologiczne
Tomasz Kowalewicz
Psychologiczne metody pomocy
Sławomir Pietrzak, Marta Struzik
Metodologia konstruowania gminnych i wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii (Metoda matrycy logicznej; Harmonogram programu; Budżet programu; Monitorowanie problemu narkomanii na poziomie lokalnym; Ewaluacja Programów Przeciwdziałania Narkomanii; Analiza przykładowej strategii)

Ewaluacja programu

Absolwenci szkolenia dla JST oraz trenerzy prowadzący szkolenie wezmą udział w ewaluacji procesu, ewaluacji formatywnej i ewaluacji wyników tego szkolenia. Na podstawie wyników ewaluacji opracowana zostanie i udostępniona na internetowych stronach projektu poprawiona, ostateczna wersja podręcznika dla JST Tworzenie gminnych i wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii. Prawa autorskie do produktów projektu zostaną przeniesione na Ministra Zdrowia.

Informacje dodatkowe:

Autorzy:
Zespół Fundacji Praesterno i Fundacji Pozytywnej Profilaktyki

Lata realizacji:
2018–2019

Beneficjenci:
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego

Dysponent praw autorskich:
konsorcjum w składzie: Fundacja Praesterno i Fundacja Pozytywnej Profilaktyki

Finansowanie:
Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii