Brak wolnych miejsc na szkolenia – przyjmujemy zgłoszenia na listy rezerwowe.

Jestem zainteresowana/zainteresowany udziałem w szkoleniu Przeciwdziałanie uzależnieniom – skuteczny samorząd.

1. Proszę zaznaczyć miejsce i termin szkolenia (można zaznaczyć więcej niż jedno miejsce i termin):

w Konstancinie-Jeziornej:

we Wrocławiu:

2. Czy udziałem w szkoleniu są zainteresowane inne osoby rekomendowane przez samorząd z Pani/Pana terenu? Jeśli tak, proszę poprosić tę osobę/te osoby o wypełnienie niniejszego formularza rekrutacyjnego.

3. Czy otrzyma Pani/Pan rekomendację do uczestnictwa w programie od wójta, burmistrza lub innego organu wykonawczego samorządu, z którym jest Pani związana/Pan związany? Formularz zgody organu wykonawczego samorządu na udział w szkoleniu znajduje się do pobrania tutaj: formularz PDF (do wydruku) lub formularz RTF (do edycji np. w MS Word lub LibreOffice).

Kontakt

Miejsce pracy

Identyfikacja jednostki samorządowej:

województwo (wymagane)

Ewentualny komentarz:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

logo NPZ logo MZ logo KBPN