Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach realizacji projektu Stawiam na siebie. Profilaktyka uzależnień behawioralnych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, Fundacja Praesterno z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 26a lok. 5, wpisana do KRS za numerem 0000190130, informuje, że:

  1. Administratorem danych, w tym danych osobowych, pozyskanych w ramach realizacji projektu Stawiam na siebie. Profilaktyka uzależnień behawioralnych jest Fundacja Praesterno z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 26a lokal 5 (adres dla korespondencji: 00-023 Warszawa, ul. Widok 22 lokal 30; e-mail: biuro@praesterno.pl, tel. 22 621 27 98, 22 621 28 98), reprezentowana przez zarząd w składzie Tomasz Kowalewicz i Jan Latkowski.
  2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a i f RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą i prawnie uzasadnione interesy administratora, polegające na realizacji jego zadań statutowych) wyłącznie dla celów realizacji zadania publicznego pn. Zadanie 5.3.1.pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja działań służących podniesieniu poziomu wiedzy społeczeństwa i zwiększeniu świadomości ryzyka związanego z uzależnieniami behawioralnymi, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wzmacnianie czynników chroniących i ograniczanie czynników ryzyka (art. 88, ust. 4, pkt. 2 Ustawy o grach hazardowych) realizowanego przez Fundację Praesterno na zasadzie umowy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii), zwanego dalej „zadaniem publicznym”.
  3. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wiążących go umów bądź wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, w tym Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomani, w zakresie niezbędnym do rozliczenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w punkcie 2.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez Fundację Praesterno (00-023 Warszawa, ul. Widok 22 lok. 30; e-mail: biuro@praesterno.pl, tel. 22 621 27 98, 22 621 28 98) przez okres 5 lat od ukończenia realizacji przez Fundację Praesterno zadania publicznego określonego w ustępie 2, czyli do dnia 31.12.2023 r., a po tym okresie zostaną trwale usunięte.
  5. Osobie biorącej udział w realizacji zadania publicznego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przy czym wymienione prawo ulega ograniczeniom wynikającym z punktu poprzedniego.
  6. Osobie biorącej udział w rekrutacji przysługuje w zakresie ochrony danych osobowych prawo wniesienia skargi na działania Fundacji Praesterno do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.

Za Zarząd Fundacji

Jan Latkowski
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 18 września 2018 r.