IV edycja rozpocznie się w maju 2022 r.
Osoby zainteresowane udziałem w programie, posiadające doświadczenie w pracy w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i/lub behawioralnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Liczba zgłoszeń na IV edycję przekroczyła limit miejsc (także na liście rezerwowej). Możliwe jest zapisanie się na listę chętnych na następne edycje programu. Przed każdą kolejną edycją osoby zainteresowane poinformujemy o zakwalifikowaniu się (o którym decyduje kolejność zgłoszeń) i poprosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa.

Informacja o projekcie

Celem Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych (SPPC) jest podniesienie kompetencji zawodowych osób działających w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i/lub behawioralnych, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych.
Program obejmuje 24 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych i będzie realizowany zdalnie (on-line). Szkolenie będzie prowadzone w dwóch 18-osobowych grupach w pięciu 4-godzinnych sesjach on-line odbywających się raz w tygodniu. Dodatkowym elementem programu jest 4-godzinny blok wykładowy udostępniony uczestnikom programu w formie nagrania wideo umieszczonego w Internecie.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Kryterium formalnym uczestnictwa jest posiadanie doświadczenia w pracy w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i/lub behawioralnych potwierdzone faktem złożenia formularza zgłoszeniowego.

Charakterystyka projektu

W związku ze zwiększającym się problem zagrożenia uzależnieniami behawioralnych wśród dzieci i młodzieży (głównie e-uzależnieniami i hazardem), zwiększa się także zapotrzebowanie na oddziaływania profilaktyczne. Jednak obecnie w Polsce na liście programów rekomendowanych nie znajduje się ani jeden program, który podejmowałby problematykę uzależnień behawioralnych (www.programyrekomendowane.pl). W związku z powyższym konieczne jest przygotowanie kadry realizującej zadania profilaktyczne (i ogólnie zajmującej się profilaktyką) do pracy także w obszarze uzależnień behawioralnych. Zgodnie z przeglądem literatury z zakresu uzależnień behawioralnych, sugerowane obszary pracy profilaktycznej to: (1) obniżanie znaczenia deficytów psychospołecznych lub podnoszenie kompetencji w obszarze umiejętności psychospołecznych (w zależności od potrzeb grupy docelowej klientów); (2) praca nad zniekształceniami poznawczymi związanymi z przedmiotem zaburzenia – Internetem, hazardem; (3) praca z rodzicami w obszarze zarówno poszerzania umiejętności wychowawczych, ale także używania nowych technologii. Ponadto, w odniesieniu do hazardu sugeruje się, że zrozumienie mechanizmów gier hazardowych może stanowić istotny czynnik chroniący przed problemowym graniem.

Projekt SPPC dla profilaktyków zawiera treści związane ze specyfiką pracy z dziećmi i młodzieżą i ze specyfiką profilaktyki uzależnień behawioralnych (w tym głównie e-uzależnień i hazardu).

Treści programu są zgodne z najnowszą wiedzą na temat uzależnień behawioralnych (e-uzależnień i hazardu) w obszarze teorii i wyników badań, a także profilaktyki.

Certyfikat

Absolwenci programu otrzymają certyfikat. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest: (1) uczestnictwo w co najmniej czterech z pięciu sesji on-line; (2) udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 50% pytań testu wiedzy rozwiązywanego na zakończenie ostatniej sesji szkoleniowej.

Autorzy programu SPPC

Magdalena Rowicka – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, psycholożka, badaczka uzależnień behawioralnych i zachowań kompulsywnych, autorka publikacji w zakresie uzależnień behawioralnych, profilaktyki i terapii, współautorka i realizatorka programów szkoleniowych i profilaktycznych.
Zygmunt Medowski – prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego. Trener i Superwizor PTDM, Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Terapeuta Dialogu Motywującego PTDM. Dyrektor Ośrodka Profilaktyki I Edukacji Psychologicznej MROWISKO. Superwizor Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO. Członek Motivational Interviewing Network of Trainers. Członek Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Uzależnień. Wykładowca akademicki: Uniwersytet Gdański, SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Autor i realizator programów profilaktycznych i terapeutycznych.

Harmonogram zajęć (IV edycja)

Specyfika programu wymaga, żeby uczestnicy mieli w trakcie zajęć włączone kamery wideo.
dr Magdalena Rowicka: Uzależnienia behawioralne – teoria Czym są uzależnienia behawioralne: rodzaje, definicje, kryteria diagnostyczne, mechanizmy powstawania i utrzymania, symptomy, które można zaobserwować u dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem hazardu i e-uzależnień). wykład (4 godziny – dla 36 uczestników)
nagranie wideo w Internecie
dr Magdalena Rowicka: Warsztat 1. Uzależnienia behawioralne Identyfikowanie symptomów nadużywania nowych technologii i nadużywania gier hazardowych przez dzieci i młodzież. Pozytywne i negatywne używanie nowych technologii – charakterystyka. warsztat (4 godziny – 2 małe grupy, 2×18 osób)
grupa 1: 26.05 w godz. 15:00–19:00 • grupa 2: 27.05 w godz. 09:00–13:00
dr Magdalena Rowicka: Warsztat 2. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka Ogólna charakterystyka czynników chroniących i czynników ryzyka; podobieństwa i różnice pomiędzy zachowaniami ryzykownymi (tradycyjnymi) a uzależnieniami behawioralnymi. warsztat (4 godziny – 2 małe grupy, 2×18 osób)
grupa 1: 2.06 w godz. 15:00–19:00 • grupa 2: 3.06 w godz. 09:00–13:00
dr Magdalena Rowicka: Warsztat 3. Skuteczne strategie profilaktyczne stosowane w uzależnieniach behawioralnych Strategie adresujące generyczne czynniki ryzyka i czynniki chroniące (np. deficyty psychospołeczne) i strategie adresujące specyficzne czynniki ryzyka i czynniki chroniące (np. zniekształcenia poznawcze związane z Internetem lub z hazardem), a także poszerzenie umiejętności w wyborze i adaptacji strategii i programów profilaktycznych uzależnień behawioralnych dla dzieci i młodzieży. warsztat (4 godziny – 2 małe grupy, 2×18 osób)
grupa 1: 9.06 w godz. 15:00–19:00 • grupa 2: 10.06 w godz. 09:00–13:00
Zygmunt Medowski: Warsztat 4. Dialog motywujący Poszerzenie umiejętności wykorzystywania dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień behawioralnych. warsztat (4 godziny – 2 małe grupy, 2×18 osób)
grupa 1: 23.06 w godz. 15:00–19:00 • grupa 2: 24.06 w godz. 09:00–13:00
Zygmunt Medowski: Warsztat 5. Dialog motywujący – cd. Poszerzenie umiejętności wykorzystywania dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień behawioralnych. warsztat (4 godziny – 2 małe grupy, 2×18 osób)
grupa 1: 30.06 w godz. 15:00–19:00 • grupa 2: 1.07 w godz. 09:00–13:00
dr Magdalena Rowicka, Tomasz Kowalewicz: Zakończenie programu Test wiadomości; arkusz oceny programu. kwestionariusze internetowe (1 godzina – 2 małe grupy, 2×18 osób)
grupa 1: 30.06 w godz. 19:00–20:00 • grupa 2: 1.07 w godz. 13:00–14:00

Rekrutacja

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do udziału w studium, także na kolejne edycje. Osoby, które się zgłosiły, zostaną e-mailowo poinformowane, czy zakwalifikowały się do programu w IV edycji.

W programie weźmie udział 36 uczestników (w dwóch 18-osobowych grupach). O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń poprzez formularz zgłoszeniowy.

Materiały dla uczestników

Dostęp do wykładów wideo wymaga podania hasła, które zostanie przekazane uczestnikom w trakcie szkolenia.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji nt. programu i rekrutacji udziela p. Tomasz Kowalewicz, koordynator programu: telefonicznie pod numerem 601 311 454 lub przez e-mail tomasz.kowalewicz@praesterno.pl.

Dysponent praw autorskich:
Fundacja Praesterno

Finansowanie:
Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

logo MZ logo NPZ logo KBPN