Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia programu szkoleniowego Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd jest uzyskanie pozytywnego wyniku (tj. minimum 50% poprawnych odpowiedzi) z egzaminu przeprowadzonego na zakończenie szkolenia oraz opracowanie i złożenie pracy dyplomowej – projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z poniższą informacją.

Opracowanie pracy dyplomowej – projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (lub jego elementu)

Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii powinien zostać opracowany zgodnie ze wskazówkami podanymi w trakcie szkolenia i powinien uwzględniać lokalne uwarunkowania.

W szczególności projekt programu powinien zawierać:

  • diagnozę lokalnych problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (narkotyków)
  • diagnozę zasobów JST
  • cele programu (cel strategiczny i cele szczegółowe)
  • zadania do realizacji w ramach programu wraz ze wskaźnikami ich realizacji
  • harmonogram realizacji programu
  • informacje na temat przewidywanego monitorowania problemów,
  • informacje na temat ewaluacji programu

Program może zawierać również inne elementy, jeżeli wynika to z dotychczasowych, lokalnych rozwiązań.

Zespoły dwu lub trzyosobowe z jednej jednostki samorządu terytorialnego opracowują cały Gminny Program. W przypadku, gdy z danej jednostki samorządu terytorialnego w szkoleniu uczestniczyła tylko jedna osoba, opracowuje ona jeden z elementów Gminnego Programu: diagnozę, wykaz zadań lub harmonogram, itp.

Termin oddania pracy dyplomowej: 2 miesiące od zakończenia szkolenia w grupie, w której szkolenie uczestniczył autor pracy.

Pracę należy przesłać w wersji elektronicznej (edytowalnej, najlepiej w formacie MS Word, tj. DOC lub RTF) na adres e-mail gppn@pozytywnaprofilaktyka.org

Po otrzymaniu pracy dyplomowej – projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – eksperci fundacji dokonają oceny złożonej pracy i w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od przekazania pracy ekspertom odeślą ją mailem zwrotnym wraz z uwagami odnoszącymi się do projektu Programu. Uwagi będą dotyczyły zarówno mocnych stron projektu jak i tych, nad którymi należy jeszcze pracować.

W przypadku gdy projekt Programu nie uzyska pozytywnej oceny, autor (autorzy) zostaną poproszeni o dokonanie niezbędnych poprawek i przekazanie projektu do powtórnej oceny.

Po zakończeniu procedury oceny pracy dyplomowej osobom, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu i pozytywną ocenę pracy, zostaną przesłane certyfikaty ukończenia szkolenia. Osobom, które nie uzyskają pozytywnego wyniku egzaminu lub pozytywnej oceny pracy, zostaną przesłane zaświadczenia o uczestnictwie w programie szkoleniowym.