§1 Definicje

 1. Projekt – projekt „Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd” finansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Zadania 2.2. pkt 4 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, kierowanych w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób tworzących gminne (wojewódzkie) strategie rozwiązywania problemów uzależnień poprzez przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Konsorcjum – realizujące Projekt konsorcjum pod nazwą „Konsorcjum szkoleniowe Fundacji Praesterno i Fundacji Pozytywnej Profilaktyki” z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 22/30, w składzie: Fundacja Praesterno z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 26a/5; adres do korespondencji: Warszawa, ul. Widok 22 lokal 30 oraz Fundacja Pozytywnej Profilaktyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65.
 3. Lider Konsorcjum – Fundacja Praesterno.
 4. Partner – Fundacja Pozytywnej Profilaktyki.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady naboru i uczestnictwa w Projekcie.
 6. Strona Internetowa projektu – strona umieszczona pod adresem skutecznysamorzad.org.pl (bez polskich znaków).
 7. Uczestniczka / uczestnik szkolenia – osoba, która zgłosi chęć uczestnictwa w Projekcie, zaakceptuje Regulamin i zostanie zakwalifikowana do uczestnictwa w drodze decyzji Konsorcjum. W projekcie uczestniczyć mogą osoby które uzyskają pisemną rekomendację organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego (np. wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka województwa) do uczestniczenia w Projekcie, a w szczególności osoby określone w art. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1260) oraz inne osoby, które uczestniczą bądź zamierzają uczestniczyć w opracowaniu gminnych (wojewódzkich) strategii rozwiązywania problemów uzależnień (przykładowo: radni, członkowie komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, funkcjonariusze Policji Państwowej, Straży Miejskiej, pracownicy organizacji pozarządowych).
 8. Zespół uczestników – uczestniczki/uczestnicy wywodzący się z jednej jednostki samorządu terytorialnego tworzyć będą wyodrębnione Zespoły uczestników, zwane dalej „Zespołami”. W drodze wyjątku możliwe będzie na wniosek uczestników utworzenie Zespołu, w skład którego wejdą osoby wywodzące się z więcej niż jednej jednostki samorządu terytorialnego.
 9. Kryterium formalne uczestnictwa. Limit uczestników z jednej jednostki samorządu terytorialnego.

  Kryterium formalnym uczestnictwa jest rekomendacja organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego (np. wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka województwa lub osoby przez niego upoważnionej) na uczestnictwo w Projekcie. W Projekcie mogą uczestniczyć nie więcej niż 3 osoby rekomendowane przez jedną jednostkę samorządu terytorialnego. Uczestnictwo większej liczby osób wymaga zgody Konsorcjum udzielonej na podstawie umotywowanego wniosku osób zgłaszających chęć uczestnictwa i po zasięgnięciu przez Konsorcjum opinii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 10. Komisja rekrutacyjna – komisja odpowiedzialna za przeprowadzenie rekrutacji uczestników w Projekcie. W skład Komisji wchodzą osoby wyznaczone przez Konsorcjum.
 11. Specjalista ds. rekrutacji – osoba odpowiedzialna za techniczną obsługę procesu rekrutacji powołana przez Lidera konsorcjum.
 12. Formularz rekrutacyjny – formularz opracowany przez Konsorcjum umieszczony na Stronie Internetowej Projektu za pośrednictwem, którego uczestnik dokonuje zgłoszenia swojego uczestnictwa w Projekcie. Formularz rekrutacyjny stanowi podstawę decyzji Komisji rekrutacyjnej w zakresie zakwalifikowania uczestnika do udziału w Projekcie.
 13. Projekt (elementy projektu) gminnego (wojewódzkiego) programu przeciwdziałania narkomanii – opracowana po szkoleniu przez uczestniczkę/uczestnika/zespół pisemna praca podlegająca ocenie Konsorcjum. Szczegółowa procedura składania i oceny prac zostanie podana w trakcie szkolenia.
 14. Certyfikat ukończenia szkolenia w ramach projektu „Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd”, zwany dalej „Certyfikatem” – dokument przyznawany osobom, które odbędą szkolenie i których Projekt (elementy projektu) gminnego (wojewódzkiego) programu przeciwdziałania narkomanii uzyska pozytywną ocenę.
 15. Zaświadczenie o udziale w projekcie, zwane dalej „Zaświadczeniem” – wystawiony przez Konsorcjum na żądanie uczestniczki/uczestnika nie spełniającej/spełniającego warunków otrzymania Certyfikatu dokument potwierdzający udział w Projekcie wraz z opisem zakresu uczestnictwa.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Konsorcjum zapewnia:
  1. Transparentność procesu rekrutacji uczestniczek/uczestników do Projektu;
  2. Bezpłatny udział w 4 dniowym szkoleniu (w tym koszty pobytu i wyżywienia bez kosztów dojazdu), bezpłatne materiały szkoleniowe, bezpłatną ocenę opracowanego przez uczestniczkę/uczestnika/zespół projektu (elementów projektu) gminnego (wojewódzkiego) programu przeciwdziałania narkomanii.
  3. Otrzymanie przez uczestniczkę/uczestnika –na warunkach określonych w § 1, punkty 14 bądź 15 – Certyfikatu bądź Zaświadczenia.
 2. Uczestniczka/uczestnik zobowiązuje się do:
  • Udziału w 4 dniowym szkoleniu oraz aktywnego udziału w opracowaniu (samodzielnym bądź w ramach Zespołu), projektu (elementów projektu) gminnego (wojewódzkiego) programu przeciwdziałania narkomanii.
  • Udziału w ewaluacji Projektu.

§3 Przebieg rekrutacji

 1. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej „Komisją”. Obsługę techniczną prac Komisji Rekrutacyjnej zapewnia Specjalista ds. rekrutacji.
 2. W roku 2019 utworzonych zostanie 8 grup szkoleniowych. Terminy i miejsce przeprowadzenia szkolenia w poszczególnych grupach umieszczone zostaną na Stronie Internetowej Projektu.

  Rekrutacja przeprowadzona zostanie w ramach poszczególnych grup szkoleniowych, a o zakwalifikowaniu się do Projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osobom, które nie zakwalifikują się do Projektu na skutek wyczerpania limitu miejsc w grupie, do której dokonały zgłoszenia, Konsorcjum zaproponuje w miarę możliwości uczestnictwo w grupach odbywających szkolenie w innym terminie.

  Osoby, które nie zakwalifikują się do uczestnictwa w Projekcie na skutek braku miejsc, umieszczone zostaną ma liście rezerwowej i może być im proponowane uczestnictwo w razie wycofania się osób już zakwalifikowanych do uczestnictwa. O kolejność na liście rezerwowej decyduje kolejność zgłoszeń.

 3. Rekrutacja rozpocznie się z chwilą umieszczenia na Stronie Internetowej Projektu informacji o początku rekrutacji. Informacja o szkoleniu umieszczona może być także na innych stronach internetowych i przekazana do ekspertów wojewódzkich ds. informacji o narkotykach i narkomanii we wszystkich województwach z prośbą o rozpowszechnienie. Konsorcjum zastrzega sobie możliwość rozpowszechniania informacji o rekrutacji do Projektu także w innych formach.

  Rekrutacja do poszczególnych grup szkoleniowych zostanie zamknięta z chwilą wyczerpania miejsc w danej grupie.

  Osoby zgłaszające się do Projektu będą informowane przez Konsorcjum w drodze korespondencji elektronicznej na bieżąco o zakwalifikowaniu się do Projektu bądź o odrzuceniu ich kandydatury z przyczyn formalnych lub z przyczyny braku miejsc. W tym ostatnim przypadku informacja może także obejmować wskazanie grup szkoleniowych, w których pozostały wolne miejsca.

 4. Uczestniczki/uczestnicy zgłaszają się do Projektu za pośrednictwem mechanizmu umieszczonego na Stronie Internetowej Projektu poprzez wypełnienie Formularza rekrutacyjnego i przesłanie go drogą elektroniczną do Konsorcjum.
 5. Zgłoszenia do Projektu dokonane w innej formie niż opisana w punkcie 4 niniejszego paragrafu pozostaną bez rozpatrzenia.
 6. Decyzje Komisji rekrutacyjnej są ostateczne.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin przyjęty został w drodze uchwały Konsorcjum w dnu 4 stycznia 2019 r.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności jednomyślnej zgody Lidera Konsorcjum i Partnera.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

logo NPZ logo MZ logo KBPN