Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach realizacji projektu Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119),zwanego dalej RODO, Fundacja Praesterno z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 26a lokal 5 , wpisana do KRS za numerem 0000190130 i Fundacja Pozytywnej Profilaktyki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65, wpisana do KRS za numerem 0000607820, informują, że:

  1. Administratorem danych, w tym danych osobowych, pozyskanych w ramach realizacji projektu Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd jest Fundacja Praesterno z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 26a lokal 5 (adres dla korespondencji: 00-023 Warszawa, ul. Widok 22 lokal 30; e-mail: biuro@praesterno.pl, tel. 22 6212199), reprezentowana przez zarząd w składzie Tomasz Kowalewicz i Jan Latkowski.
  2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a i f RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą i prawnie uzasadnione interesy administratora) wyłącznie dla celów realizacji zadania publicznego p.n. Zadanie 2.2. pkt 4 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, kierowanych w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego realizowanego przez Fundację Praesterno i Fundację Pozytywnej Profilaktyki na zasadzie umowy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii), zwanego dalej „zadaniem publicznym”.
  3. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wiążących go umów bądź wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, w tym Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomani w zakresie niezbędnym do rozliczenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w punkcie 2.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez Fundację Praesterno (00-023 Warszawa, ul. Widok 22 lokal 30; e-mail: biuro@praesterno.pl, tel. 22 6212199) przez okres 5 lat od ukończenia realizacji przez Fundację Praesterno i Fundację Pozytywnej Profilaktyki zadania publicznego określonego w ustępie 2, czyli do dnia 31.12.2023 roku, a po tym okresie zostaną trwale usunięte.
  5. Osobie biorącej udział w rekrutacji na szkolenie dla reprezentantów JST przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu, przy czym wymienione prawo ulega ograniczeniom wynikającym z punktu poprzedniego.
  6. Osobie biorącej udział w rekrutacji na szkolenie dla reprezentantów JST przysługuje w zakresie ochrony danych osobowych prawo wniesienia skargi na działania Fundacji Praesterno bądź Fundacji Pozytywnej Profilaktyki do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.

Za Zarząd Fundacji

Jan Latkowski
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 18 września 2018 r.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

logo NPZ logo MZ logo KBPN